گالری سدره پوشی آلمان 3750 زرتشتی ، دین بهی ، آیین سدره پوشی همگانی در فرانکفورت آلمان ، انجمن زرتشتیان آلمان با همازوری انجمن جهانی بزرگ بازگشت آیین سدره پوشی همگانی را در شنبه 29 مهرماه ، روز سپندارمذ ایزد سال 3750 زرتشتی برابر با 20 اکتبر 2012 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار کردند

برگ نخست    بازگشت

Powered by, Dinebehi.com