به ما بپیوندید                 

پاداش کارهای نیک و پادافراه کردار زشت

موبد رستم شهزادی

هر زرتشــتی باید برین بی گمان باشد که خـداوند، داور دادگــر وبـینا است وبرای هر اندیشــه وگفتار وکـردار نیــک در دوجـــهان، پاداشی وبرای هر اندیشــه وگفتار وکردارِ زشت در دوجهان پادافراهی  قرار داده.

در گاتـــها آمده است : " اَکــیم اکایِه وانــگهوایـم اشـیم ونگهه وِه" یعنی بــدی ســزای بدکاران ونیــکی پاداش نکوکاران است (یسنای42 بند5).

اشوزرتشت می فرماید:"ای مردم اگر از حکمِ ازلی که مزدا برقرار داشته، آ گاه می شدید واز خوشیِ نیکوکاران در این گیتــی وسرایِ دیگر باخبر می گشــتید واز رنجِ جاودانی وشکنجۀ بـد کاران اطلاع می یافتید وبهره وســود راستی خواهی وزیان دروغ پرستی را می دانستید،آنگاه به راهی می رفتیدکه همیشه روزگارتان به خوشی بگذرد(یسنای 30 بند 11).

هنگامی که حسابِ روزِ واپسین فرا رسد، دوست دارانِ راســتی به پاداش نیک وهواخواهانِ دروغ به سزای بد خواهند رسید(یسنای 31 بند14).

در اندرزنامۀ پهلوی آمده است :ای مــردم با خبر باشید که چون از گیــتی در گذرید وراهِ مــینو پیــش گیرید، در آنجا داورِ دادگری کردار شمار را خواهد سنجید وکسی کرفه وثواب به شما وام نخواهد داد وبرای رستگاریِ روان شما میانجی نخواهد پذیرفت وبه جز با کردارِ نیک از پل چینود نتوانید گذشت زیرا در آنجا داورانی راست ودرست چون مهر وسروش وروشن نگرانِ کردار شما خواهند بود.

از آنجایی که اهـورامزدا میان بندگانِ نیکوکار وبد کردارش فرق خواهد گذاشت، برابر فرمانش به هر یک از این دودسته مردم، در پایان پاداش وکیفری خواهد داد، چنانچه اشوزرتشت در(  یسنای 30 بند 4) فرموده است : "بنا به فرمان ابدی اهورامزدا، سرانجام بدکاران در زشت ترین مکان جای خواهند گرفت وپیروان راستی به بهترین پایگاه خواهند رسید."

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی