به ما بپیوندید                 

پایه و بنیاد دین زرتشتی

موبد رستم شهزادی

1-هستی و یکتایی اهورامزدا

2- رسالت و پیامبری اشو زرتشت

3- پیروی از اشا، یعنی راستی و پاکی تنها راه رستگاری آدمیان است

4- پیروی از عقل و خرد و بینش در طی زندگی

5- خویشتن داری یا تسلط بر نفس و پیکار با بدی

6- فروتنی و مهرورزی و عشق پاک به همۀ آفرینشها

7- رسیدن به کمال مادی و معنوی در اثر سعی و کوشش در این جهان

8- جاودانی روان و بقاء هستی پس از مرگ

9- پاداش کارهای نیک و پادافره کردار زشت ـــ بهشت ودوزخ

10- رستاخیز

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی