به ما بپیوندید                 

پذیرفتن اشوزرتشت رسالت خود را و آماده شدن برای انجام آن

موبد رستم شهزادی

(یسنای 28): منم آن کسی که برای خدمتِ شما خواهم ایستاد اِی" مَزدا اَهورا" و اِی" وهومن" ، شکوه هر دوجهان را به من ارزانی دارید،آن شکوهِ مادی ومعنوی که دینـداران را خرمی وشادمانـی بخشید.

منم آن کسی که ای" اهورامزدا" ثنا خوان وسرود گویانِ توهستم ، سرودهایی که تاحال کسی نسـروده وهنگامی که تورا به یاری می خوانم، برای دستگیری(کمک ) مـن بشـتاب.

مــنم آن کســی کـه با"منــش پاک" برای محافظت روانِ دیــــنداران گـــــماشـته شـده ام، چه از پاداشِ "مزدا اهورا" برای کردار نیک آگاهم .تامرا  تاب وتواناییـــست، به مردم خواهم آموخـت که به سوی راستــی ودرستــی روند.

ای" مـزدا" بنا به وعــدۀ مطمــین خویش، مرا پایــداری وپــناه استوار بخش، تا از پرتــوِ آن بتوانم به خصومت دشمنان غالب گشته، پیروز شوم.

ای" راستی" شکوهِ منشِ پاک را ازآنِ من ساز وچنان کن که پیغمـبر توبتواند شــنوندگانی برای خـود فراهـــم کند.

ای "مزدا" اینک، من که" زرتشت" هستم برای انجام رسالت خویش جان وتن وبرگزیده ترینِ اندیشه وگفتار وکردار خود را با کمال فرونتی وبه آ ستان مقدست تقدیم می کنم(یسنا33).

مــن می خواهــم غفلــت زدگان را بیــدار کرده به راه" راستی" هدایــت کنم .(یسنا 49-1)

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

اطلاعات اضافی