به ما بپیوندید                 

پیامبری اشو زرتشت

موبد رستم شهزادی

پس از پذیرش وباورداشت زرتشتـیان به یکـتایی وبی همتـایی" اهورامزدا" باید نسـبت به رســالت وپیامبری" اشوزرتشت" بی گمان بوده وآ ن وخشـور را برگزیدۀ خدا و بنیانگذار کیش" مزدیسنی"   یا" خدا پرستی" دانند.

در( یسنای 43) پیامــبرایران پس ار ده سال کوشش در کشف اسرار خلقت و درک رموز آ فرینش هنگامی که( وهومن) یا فرشته وحی الهی به او ظاهر شده ورسالت اورا از جانب پروردگار ظاهـر می سازد می فرماید:آنگاه  تورا مقدس شناختم ای "مــزدا اهـــورا" که" وهـومـن "به سـوی من آمد وبرای نخستین بار مرا ازپیامت باخبر ساخت وچون دانستم که تعالیم دین تو به راستی استوار است برآن شدم تاآن را به مردمان بیاموزم هر چندکه مایۀ زحمت ورنج من گردد.

آنگاه تورا مقدس شناختم ای مزدا اهورا که وهومن( جبرییل) به سوی من آمد ومرا از نتیجـه وپایان کار رسالتم آ گاه ساخت. اینک امــیدوارم ای اهـــورا  که در تمام مراحل پناه وپشتـیبـان مــن باشــی وچنانچه دوستی به دوست خود یاری دهد مرا یاری دهی، باشد تابا نیروی توبتوانم باهمۀ آنانی که بر علیه آیین تو می ستیزند فیروز گردم.

آنگاه تورا مقدس شناختم ای مـزدا اهــورا که" وهومـن" به سوی من آ مده ومرا آ گاه ساخت که نباید بیش از این خشنودی" دروغ پرستان" وگمراه کنندگان را بجای آورد، زیرا آ نان مخاـلف راه راسـتی هستند ومن به" وهـومـن" گفتم تا آنجا که در تـوان دارم پیوسـته دشـمن حقـیقـی دروغ پرسـت وحامی نیرومندی برای دوستداران راستی خواهم بود وبه مردمان خواهم آ موخت که همه ستایـنده وثنا خوان توباشند، امیدوارم ای مزدا که در پایان، نتیـجۀ اعمال هر کس را در نـظر گرفـته ودروغ پرسـتان را سزای بد ودوستـداران راستـی را پاداش نیـک خواهی داد.

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی