به ما بپیوندید                 

پیروی از قانون جاودانی اَشا

موبد رستم شهزادی

جهــان هســتی بر اساس یک قـانون جاودانی اســتوار است که به نام قانون" اَشــا" خوانده شده است. در اَوســتا " اَشـا"  دارای معانی مشروح و مبسوطی است که نمی توان آن را بایک کلمه یا عبارت خلاصه کرد، ازجمله" راستی" و"درستی" و"پاکی" که همان قانون تغییر ناپذیر هستی، مشیت الهی، هنجار هستی ونظم گیتی است. این قـانون نه فقط زندگانی آدمی بلکه جمیع کاینات را به سوی یـک مقصد کلی به پـیش می برد که در واقع به معنی نمووارتقاء موجـودات وسیر کاینات مطـابق قانـون طبیعی (اَشا )به طرف کمالست در اوستا آمده :(ایووپنتایواشهه) راه در جهان یکیست وآن" اَشویی"  است.شاعر ایرانی گوید:گفتگوی کفر ودین ا خر به یکجا می کشد، راه یک راهست لیکن مخــتلف تعبیرها.فـیثاغورث فیلسوف یونانی گفته است: برطـبق آ مــوزشــهای زرتشــت، خداوند باراسـتــی یکسانست واز پرتو راستی می توان به بارگاه قدس خداوندی رسید.

خوان راستی در همه جا وبروی همۀ دلها گسترده است وبه قوم یا مذهـب یا نژادخاصی ویژه گــی ندارد.فقط غرور وتعصــب است که مارا از این بخشش الهی محروم می سازد.دل انسان سرچشمه این فیض رحمانی ومنزلگه این نور ازلیست.


روتو زنگار از دل خود پاک کن        بعد از آن آن نور را ادراک کن


اشــوزرتشـت می آموزد:

که هـرزن ومـرد در انتخاب واختیار راه راسـتین ودروغین آ زاد است و می فرماید: به سخــنان مهــین گوش فرا دهید وبا اندیــشه روشــن تان بنــگرید و پیش از آنکه روز واپسین فرا رسد هر مرد وزن باید راه خــودرا برگزیــند بشود که در پایان در اخـتیار راه راسـتین کامیاب گردد(یسنای30).

بدین سان اَشوزرتشــت مذهـب آزادِ راسـتی را برای نخــستین بار به یـک ملت آ زاده ارایه فرمود. پس راه نجـات انسان درین جهان پر آ شوب مادی آنست که زبان خودرا که کلـید مخـزن دلسـت به دروغ نیالاییم وبدانیم که تا دیودروغ وهـوا وهوس نفسـانی رادر ما راهســــت، فرشــته راستــی از سراچه دل پا بیرون نخواهد گذاشت .باید بدانـیم که غرض وکــینه وحسـد وحرص وطـمع وتملق به فرم ماسکته وارد آورده، رای وتصمیم مارا علیل وضعـیف می سازد وقوه تفـکر وکوشـش را ازما سلب می کند.اگر به رفع این موانع جسمی موفق گشته وپای ثبات ما درطلب شاهد روحانی نلغزد ، سراسر وجود مامحل نزول نور ایزدی گشته وجز راستی ودرستی، چیری در وجود خـود مشاهـده نخواهیم کرد ودر هیچ قدم ومرحله به خطا وخطر نخواهیم افتاد وکاری جز نیـکی وراسـتی وپاکـی  از ماسر نخواهد زد وشخـص خودمان چراغ هـدایت ومشوق راسـتی ورســتگاری خـود وبیــگانــه خواهــیم شــد.

در( یسنای 28 بند 5) اشوزرتشت در عشقِ رسیدن به نعمتِ راستی می فرماید:

ای راسـتـی کی بـه توخواهم رسید؟ کی مانند دانایی از دیدن منشِ پاک خشنود خواهم شد واز نگریستن بارگاراَهـورای بزرگ وجلالِ مــزدا برخوردار خواهـم گشت؟امیدوارم با زبان خویش وبه توسطِ این آیین راهزنان  را به سوی آن کسی که از همه بزرگتر است هدایت کنم.

بند 7-ای راســتی شـکوه منش پاک را از آنِ مــن ساز وچـــنان کن که پیغمـبر توبتواند شـنوندگانی بــرای خــــودفـراهــم کـند.

بــنــد 8-  تـو ای بــهـتر از همــه وبــا راســـتی هم اِراده،نعمــتِ پــاک مـنشــی را از تــو تمـنا دارم.  در( یسـنا 51بند 10) اشوزرتشت گوید:من از برای پیشرفت کار خویش ای اهورا، راستی را باتمام مزایای نیکش خواستارم.

پیروی از قانون اَشا نه فقط وظیفۀ هر فر دِ آدمی دراین جهانست بلکه همۀ آ فرینشـها، ازجمله زمین ودیگر سیارات وکهکشانها از آ غاز پیدایش تاکنون نتوانسته اند از قانون اَشا سرپیچی کنند.

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی