به ما بپیوندید                 

آ اَئیریِه ما ایشیوُ

آ اَئیریِه ما ایشیوُ

آ . اَئیریِه . ما . ایشیوُ . رَفِذرایی .  جَنْتو .

نِرِبیَس چا . نائیری بیَس چا . زَرَتوشْترَهِه .

وَنْگهِ اوش . رَفِذرائی . مَنَنگْهوُ .

یا . دَئِنام . وَئیریم . هَنات . میژْدِم .

اَشَهِیا . یاسا . اَشیم .

یام . ایشیام . اَهوروُ . مَسَتا . مَزدائوُ .

Ā airyemā ishyo

Ā . airyemā . išyo . rafezrāi . jantu .

nerebyas čā . nāiribyas čā . Zaraθuštrahe .

vangheuš . rafezrāi . manangho .

yā . deanām . vairim . hanāt . mijdem .

ašaheyā . yāsā . ašim .

yām . išyām . Ahuro . masatā . Mazdå …

باشد که دوستی و برادری که آرزوی همه ماست، به ما روی آورد

و دلهای بهدینان را شادمان گرداند تا هرکس در پرتو اندیشه نیک و وجدان خود

از پاداش شایسته برخوردار گردد.

پاداشی که مزدا اهورا در پرتو راستی برای هر آرزومندی برنهاده است.

--------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Airie ma ishyo

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی