به ما بپیوندید                 

پندنامه (اندرزنامه) آذرباد مهر اسپندان

اندرزنامه‌ ها

ماراسپندان یا مهر اسپندان نام موبد موبدان در دوره شاهنشاهی شاپور دوم ساسانی است كه به فرزند كم سن خود چنین پند میدهد . پس تو ای پور ایرانی از این پس برای فرزند خود چنین كن كه نیاكان ات چنین كردند:

این پیداست كه آذرباد را فرزند تنی زاد نبود و از آن پس ابستان به یزدان كرد ، دیر نه آمد كه آذرباد را فرزندی بود ، پس از برای درست خیمی زردشت سپنتمان او را زردشت نام نهاد و گفت كه بر خیز پسر من تا تو را فرهنگ بر آموزم :پسر من كرفه اندیش باشد نه گناه اندیش ، چه مردم تا جاویدان زنده نیستند ، چه چیز از مینو بایسته تر است ؟ شما میتوانید این اندرز نامه را با فرمت پی دی اف از همین بخش دریافت کنید    دانلود و یا در این پیوند دانلود

 

 همچنین ببینید پندنامه سی روزه آدرباد مهراسپندان


 پندنامه آدرباد ماراسپند موبد موبدان زمان ساسانیان (شاپور دوم ساسانی)

 

 

1-    ای پسر من نیکوکار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازم تر نمی باشد.


2-    آنچه را گذشته است فراموش کن و به آنچه نرسیده رنج و اندوه مبر.


3-    به سرپرست (رئیس) و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست ، آنچه بر خود نیک ندانی به دیگرام نیک مشمار. با سرپرستان (روسا) و دوستان به یگانگی رفتار کن.


4-    خود را به بندگی کسی مسپار.


5-    هرکس با تو کینه ورزد و خشم گیرد از او کناره جو.


6-    همیشه و هر جا امید (توکل) به خدا داشته باش و دوستی با کسی کن که به تو بیشتر سود رساند.


7-    به فرمان یزدان و امشاسپندان رفتار و کوشش نما.


8-    هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی.


9-    زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی.


10-                       بیهوده مخند.


11-                       قبل از جواب دادن تفکر کن.


12-                       هیچکس را تمسخر مکن.


13-                       با مرد بدکار همراز مشو.


14-                       با مرد خشمگین همراه مشو.


15-                       با فرومایه مشورت مکن.


16-                       با مست هم خوراک مشو.


17-                       از پست فطرت و بد اصل قرض مگیر و مده زیرا بهره (نزول) زیاد باید داد و همواره به در خانه تو بایستند و کسان بگمارند و این برای تو زیان بزرگی خواهد بود.


18-                       مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن.


19-                       به مرد حسود مال خود نشان مده.


20-                       از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.


21-                       از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.


22-                       در مجازات مردم کینه مورز.


23-                       در گذرگاه های همگانی مجادله مکن.


24-                       با مرد بسیار دارا هم خوراک مشو.


25-                       رادمرد را مزن.


26-                       برای جاه و مقام مجادله مکن.


27-                       با مرد پاک نظر، کارآگاه، هوشیار و نیکخو مشورت و دوستی کن.


28-                       در جنگ اگر مسئولیتی مهم بر عهده توست بسیار بترس.


29-                       از مرد قوی و دارا و کینه ورز دور باش.


30-                       با مرد ادیب دشمن مباش.


31-                       با مرد نادان راز خود مگوی.


32-                       حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان پرسش کن و پاسخ بشنو.


33-                       به هیچکس دروغ مگوی.


34-                       از بی شرم مال مگیر.


35-                       به نزد بدکار چیزی گرو مگذار.


36-                       نه به راست و نه به دروغ هرگز سوگند مخور.


37-                       چون خواهی اروسی (زناشویی) کنی اول مال فراهم کن.


38-                       خود را برای خود زن انتخاب کن.


39-                       تا توانی مردم را به زبان میازار.


40-                       اگر در پی مال و دارایی هستی اول خانه (زمین) و آب بخر زیرا اگر بازدهی ندهد اصل آن باقی است.


41-                       به زیان و دشمنی کسی خرسند و دلخوش مشو.


42-                       تا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما.


43-                       کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.


44-                       پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش را بپذیر.


45-                       جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر.


46-                       دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به همسری بده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.


47-                       سخن را آشکار بیان کن.


48-                       بدون اندیشه سخن مگوی.


49-                       برخلاف قانون به کسی وام مده.


50-                       با زن فرزانه و شرمگین اروسی (زناشویی) کن و او را دوست بدار.


51-                       مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو و درست و دانا باشد ، اگر بسیار تهیدست است بسیار بد نیست ، مال و دارایی از یزدان برسد.


52-                       مرد تهیدست و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز بینوا شوی.


53-                       اگر تو را فرزندی باشد به مدرسه بفرست و به تحصیل علوم بگمار زیرا علم و دانش چشم روشن است.


54-                       سخن به موقع بگو ، زیرا بسیار خاموشی بهتر از سخنگویی و بسا سخنگویی بهتر از خاموشی است.


55-                       مرد راستگو را پیغام بفرست.


56-                       فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان.


57-                       خوش سخن باش.


58-                       شیرین گفتار باش.


59-                       منش خود را نیک بدار.


60-                       از نیک کرداری خود غره مشو و رجز مخوان.


61-                       به سرپرستان (روسا) نیک و پادشاهان نیک کردار، خیانت مکن.


62-                       از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس.


63-                       با دزدان داد و ستد مکن و آنها را گرفتار نما.


64-                       از دوزخ یادآور و کسان را به انصاف مجازات کن.


65-                       از هر کس و هر چیز مطمئن مباش.


66-                       فرمان خوب بده تا بهره خوب یابی.


67-                       بیگناه باش تا بیم نداشته باشی.


68-                       سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی.


69-                       با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی.


70-                       راستگو باش تا استقامت داشته باشی.


71-                       متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.


72-                       دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی.


73-                       معروف باش تا زندگی به نیکی گذرانی.


74-                       دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی.


75-                       مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی.


76-                       بخشنده و جوانمرد باش تا آسمانی باشی.


77-                       زن و همسر دیگران را فریب مده که روانت گناهکار نگردد.


78-                       با مرد قدر نشناس و نا سپاس همنشینی (معاشرت) مکن.


79-                       روح خود را به خشم و کین آلوده مساز.


80-                       در هر کار و گفتار تواضع و ادب را فراموش مکن.


81-                       هرگز ترشرو بدخو مباش.


82-                       در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.


83-                       در انجمن (مجلس) در بالای انجمن منشین تا از آنجا تو را بلند نکنند و به جای پایین تر ننشانند.


84-                       به مال و دارایی کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت بنشیند و به هیچ شاخه ای نماند.


85-                       نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه خوابیده و از هیچکس بیم ندارد اما آنکه پدر و مادر ندارد مانند بیوه زنی است که هرچه از او به زور بگیرند و هیچ نتوانند نمود و همه کس به نظر حقارت به او بنگرد.


86-                       دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده.


87-                       اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.


88-                       تند و عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی چون آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک با هم بسوزد.


89-                       با مردی که پدر و مادر ازو ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی.


90-                       برای شرم و ننگ مرتکب گناه مشو.


91-                       دورو و سخن چین مباش.


92-                       در انجمن نزدیک دروغگو منشین.


93-                       چالاک باش تا هوشیار باشی.


94-                       سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.


95-                       دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از سد سال انتفام را فراموش نکنند.


96-                       دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار باش.


97-                       یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیفزاید.


98-                       حکمرانان نیک را نفرین مکن زیرا آنها پاسبان مردم هستند.


99-                       ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخششها تعلیم و تربیت مردم است زیرا مال و دارایی ناپایدار است و چهارپایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.


100-                  در حفظ دین بکوش زیرا خوشبختی مینوی از آن برسد.


101-                  همیشه روح خود را بیاد دار.


102-                  برای نام خود از کسب و کار دوری مکن.


103-                  اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی.


104-                  دست از دزدی و تنبلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر که نیکی کند پاداش نیک یابد و هرکه بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید.


105-                  هرکس که برای دیگران چاه کند خود در آن افتد.


106-                  مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است.


107-                  اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.


108-                  با هیچکس و به هیچ آیین پیمان شکنی مکن که آسیب به تو نرسد.


109-                  مال کسان را تاراج مکن و با مال خود میامیز.


110-                  مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند.


111-                  مردم دارای همان خوبی هستند که از زمان شیرخوارگی خود کسب نموده اند.


112-                  هیچ فرازی بدون فرود (نشیب) و هیچ نشیبی بی فراز نیست.


113-                  چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو ، چون سختی فرا رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر ناخوشی یک خوشی در پس دارد.


114-                  خوراک زیاد مخور.


115-                  از هر خوراکی مخور و زود زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست.


116-                  اس پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای بخشش تعلیم و تربیت مردم است.

 

 

اندرز ، پندنامه ، آذرباد مهراسپندان ، آدرباد ماراسپند ، آذرپاد مهراسپندان ، آذرباد مهرسپندان ، آتورپات مَهرَسپندان ، آتورپات مارسپندان ، آتورپات امهرسپنت ، مارسپندان ، موبدان موبد ایران، در زمان شاپور دوم ساسانی

 

اطلاعات اضافی