به ما بپیوندید                 

101 نام آفريدگار برگرفته از اوستای پاك

 

1- ايزد : سزاوار ستايش

 

۲-هَرْوِسپ توان : توانا بر همه چيز

 

۳-هَرْوِسپ آگاه : دانا و آگاه به همه چيز

 

۴-هَرْوسپ خدا : خداوند همه

 

۵-اَبَدَه : بی آغاز

 

۶-اَبی انجام : بی آغاز

 

۷-بُنِشْت : بُن آفرينش

 

۸-فراخ تَنْهَهْ : همه را انجام از اوست

 

۹-جِمَغْ : از همه بزرگ تر

 

۱۰ـفَرْجَه تَرَه : از همه برتر

 

۱۱-تام اَفيج : پاکترين

 

۱۲-اَبَرَهْ وَند : از همه بالاتر و از برون نيست

 

۱۳-پرْوَنْدا : با همه پيوند دارد

 

۱۴-اَن اَياپه : اوست ناياب،در نيافتنی

 

۱۵-هَمْ اَياپه : اوست همه ياب

 

۱۶-آدَرُ : راست ترين

 

۱۷-اَچِم : بی علت

 

۱۸-گيرا : دست گير

 

۱۹-چَمْنا : مسبب الاسباب

 

۲۰-سَپِنتا : افزونی کننده، پيشرفت دهنده

 

۲۱-ـاَفزا : افزاينده

 

۲۲-ناشا :عادل،دادگر

 

۲۳ـپَروَرا : پرورنده

 

۲۴-پانه : پاسبان

 

۲۵-آئين آئينه : از ذات خود نگردد

 

۲۶-اَن آئينه : بدون شکل و چهره

 

۲۷-خْرَاُشيدتوم : بی نيازترين

 

۲۸-مينوتوم : ناپيدا ، کسی که او را نتوان ديدن

 

۲۹-واسْنا : همه جا هست

 

۳۰-هَرْوِسپْ توم : والا، وجود مطلق

 

۳۱-هوسْ پاس : سزاوار سپاس

 

۳۲-هَميد : اميد همه به اوست

 

۳۳-هَرنيک فره : هر فر نيکی اوست

 

۳۴-بيش تَرنا : رنج زدا

 

۳۵-تَروبيش : بدی زدا

 

۳۶-اَنوشک : جاودانی

 

۳۷-فَرَشْکْ : مردا دهنده

 

۳۸-پژوهَدْهه : پژوهيدنی

 

۳۹-خْواپَر : فروغمند

 

۴۰-اَوَخْشيا : بخشاينده

 

۴۱-اَوَرْزا : برتری دهنده

 

۴۲-اَسِتو : ستوده نشونده

 

۴۳-رَخو : بی نياز

 

۴۴-وَرون : رهاننده

 

۴۵ـ اَفريفَه : فريب نخورنده

 

۴۶-اَوِفْريپ تَه : فريب ندهنده

 

۴۷-اَدَوای : يکتا

 

۴۸- کام رَدْ : کامروا

 

۴۹- فرمان کام : به ميل خود فرمان دهنده، خود کام

 

۵۰-اَيِخْتَن : بی انباز و بی شريک

 

۵۱-اَفَرْموش : فراموش نکننده

 

۵۲-هَمارْنا : شمار کننده

 

۵۳- شْنايا : قدردان،شناسا به همه چيز

 

۵۴-اَتَرْس : بی ترس

 

۵۵-اَبيش : بی رنج

 

۵۶-اَفْرازدوم : سرافرازترين

 

۵۷-هَم چون : هميشه يکسان

 

۵۸- مينو سْتيگَرْ : آفريننده جهان مينوی

 

۵۹- اَمينوگر : آفريننده جهان مادی

 

۶۰-مينو نَهَب : روح مجرد

 

۶۱-آذَربادْگَرْ : سازنده آتش از هوا

 

۶۲-آذَر نَمْگَر : سازنده آب از آتش

 

۶۳-باد آذَرگَر : سازنده آتش از هوا

 

۶۴- باد نَمْگَر : سازنده آب از هوا

 

۶۵-باد گِل گرْ : سازنده خاک از هوا

 

۶۶-باد گَر توم : سازنده هوا و زمين

 

۶۷-آذر کبريت توم : افروزنده آتش ها

 

۶۸-بادگر جای : سازنده باد

 

۶۹-آب توم : سازنده آب

 

۷۰-گِل آذرگَر : سازنده آتش از خاک

 

۷۱- گِل دات گَر : سازنده هوا از خاک

 

۷۲-گِل نِمگَرْ : سازنده آب از خاک

 

۷۳-گَرگَر : سازنده سازندگان

 

۷۴-گَراُگَر : سازنده اميال

 

۷۵-گَرآگَر : سازنده انسان

 

۷۶- اَگرْآگر : آفريننده عناصر چهارگانه

 

۷۷-گَرآگرگَر : افريننده ستارگان

 

۷۹-اَگُمان : بی گمان

 

۸۰-اَزمان : بی زمان

 

۸۱-اَخْوان : بی خواب

 

۸۲-آمُشْت هوشيار : هميشه هوشيار

 

۸۳-پَشوتَنا : نگاهدار تن

 

۸۴-پَدَمانی : پپماندار، دادگستر

 

۸۵-خداوند : خداوند

 

۸۶-فيروزگر : پيروزمند

 

۸۷-اَوْرْمَزْد : هستی بخش توانا

 

۸۸-اَبَرين کُهن تَوان: آفريدگار پرتوان

 

۸۹-اَبَرين نُو تَوان : توانا به برانگيزاندن مخلوقات

 

۹۰-وَسْپان : خداوند جهان، فرياد رس

 

۹۱-وَسْپارْ: بخشنده، نگهبان جهان

 

۹۲-اَهو : کار نيک کننده

 

۹۳- خْواوَر : آفريدگار

 

۹۴- اَوَخْشيدار : بخشنده، هميشه بيدار

 

۹۵- دادار : آفريدگار، خداوند

 

۹۶-رايومنَد : درخشنده

 

۹۷-خَرِهْ مَند : باشکوه

 

۹۸-داوَر : داور

 

۹۹-کِرْفَه گر : نيکوکار

 

۱۰۰-بوختار : نجات دهنده، رهاننده

 

۱۰۱- فَرْشوگر : رستاخيز کننده

 

 

101 نام آفريدگار برگرفته از اوستای پاك

اطلاعات اضافی