به ما بپیوندید                 

ازیرین – گاه پسین

گاه اُزیـریـن

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَهِ. مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

اوزَئی رینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

فْرادَت . ویرائی . دَخیومائیچه. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

اوزَئیرینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

سْتـْرِاوش چه. مااُنْـگْـهِم چه . هْـوَرِچَه . رَئوچاو . یَزمئیده 

اَفْرَسَـنْگْـهام چَه . خواتْرِم چَه . یزمئیده 

یا . نَرْش . سادْرَ . دْرِگْـوَتوُ 

اشم . وهو . (١)

Uzirin gāh

(from 3 P.M. to dusk)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.MazdåAšemvohu

 

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo 

 

Uzai rināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

 

Frādat.virāi.daxyumā iča.ašaone.ašahe.raθve -Yasnāiča.vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

 

Uzairinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Streuš ča.månghem ča.hvare ča.raočå. yazamaide 

 

Afrasanghām ča.xvātrem.yazamaide 

Yā.narš.sādra.dregvato 

Ašem . vohu . (1)

گاه پسین

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ازیرین، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه مردم کشور و شهریار نیک و دادگستر و مردم دوستی که در راه  آبادانی کشور تلاش نموده و در راه اشویی پیشگام هستند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پس از نیمروز، نماز راستی و درستی را. می ستایم روشناییهای ستارگان و ماه و خورشید را، دانشی را که آرامش و آسایش می آورد  و دادگرانی را که درد و  دروغ را از میان برمی دارند.

-------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی 

Ozirin

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی