به ما بپیوندید                 

اشم وهو

اَشِـم  وُهـو Ašem vohu

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی

اوشْتا . اَستی

اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم

Ašem . vohu . vahištem . asti Uštā . asti

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem

اشویی بهترین نیکی است. خرسندی است.

خرسندی راستین ازآن کسی است که راستی را   برای بهترین راستی بخواهد.

----------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ashem Vohu

Ashem Vohu-âheste

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.comاطلاعات اضافی