پیوند ها و پیوست ها با دین زرتشتی

 

همچنین ببینید :

نقشه سایت

دسته بندی نوشتارها

 رو به رسا شدن 

 زرتشت

 مزدیسنا

 

 خاستگاهزادروززمان ظهورریشه و معنای ناممعجزه‌هافلسفهپندهادشمناننگاره‌هادرگذشتدر منابع باستانی و غربی از نگاه اندیشمندان جهان در آیین‌های دیگر

 مَزدَیَسنا ( دین زرتشت )

 

 تاریخ

 زرتشتگشتاسبسرگذشت زرتشتیان پس از ساسانیان  زرتشتیان پس از ساسانیان  بخشی از جنایات اعراب در ایران  ماجرای پذیرش زرتشتیان در هند  پارسیان هند • زرتشتیان ایران • دبیرستان فیروز بهرام

 

 

 مفاهیم

اهورامزداایزداناهریمنامشاسپندانسوشیانسهوشیدراشههوممغدیوها • اردویسور اناهید • فروهر ( فَروَهَر ) • هوشیدرماه • آتشپل چینود • فرشگرد • توحید • کلام • موبد • معجزه • ظهور • گروتمان • ماه‌پایه • روشنی بی‌پایان • فلسفه زرتشت • وهومن • اشه وهیشته • شهریور • سپندارمذ • هوروتات • امرداد  هیربد

 

 نیروهای شر

اهریمنانگره مینو دیودروجاپوش جهی اکومن دیو آز ایندرا اشموغ استویداد پریمتی دیوهای کماله ساوول ترومت اودگ‌دیو ورن‌دیو چشمک‌دیو پنی‌دیو میتوخت ویزرش‌دیو ناگهیس

 

 افراد مهم      

زرتشتگشتاسب • پوروچیستا • کرتیر • تنسر • فهرست موبدان • آذرباد مهراسپندان • بابک خرمدین • فرهنگ مهر • جاماسپ • دستور داراب پالن • دستور دهالا • دقیقی • مزدک • پوروچیستا • ارداویراف • زرتشت بهرام پژدو • مازیار • اردشیر بابکان • شاپور دوم • انوشیروان  • ارباب کیخسرو • بهرام گور آنکلساریا • مانکجی لیمجی هاتریا • ماهداد • انوشیروان • بهرام گور • فردی مرکوری • بزرگمهر • زوبین مهتا • جمشیدجی نوشروانجی تاتا • مهربابا

 

 آیین‌ها و مکان‌های مقدس

نمازجشن‌ها • خویدوده • گاهنبارسدره‌پوشی • آیین‌های طهارت • درون • برسمکشتی • ور سدره • گاهشماری زرتشتی • کعبه زرتشت • آتشکده‌ها • استودان • برج خاموشان • چک‌چک • پیوکانیزادروز زرتشتدرگذشت زرتشتبدرود با گذشتگان • ارج‌گذاری به روان جاویدان • نیایشگاه آدریانآتشکده نوبهارآتشکده آذرگشسبآفرینگان

 

 نوشته‌های دینی

اَوستاگاهانهفت هاتخرده‌اوستابندهشندینکردزادسپرمشایست نشایست • زند • پازند • مینوی خردارداویراف‌نامه • دادستان دینی • آفرینگان • سی‌روزهیشتماتیکان گجستک ابالیش • ادبیات پهلوی • دبستان‌المذاهب • دینکردنامه

 

 اوستاشناسان

اوستاشناسی • اشپیگل • بنونیست • انکتیل دوپرون • ابراهیم پورداوود • گلدنر • دارمستتر • دالا • ویندیشمن • هارله • هوگ • مری بویس

 

 مکان‌های اساطیری

فراخ‌کرت • مازندران • هرابرزیتی • رود دایتی • ایریانم وَئِجه • چیچست • آذربایجان • سیستان • دریاچه هامون • نیشابور • دماوند • کنگ‌دژ

 

 شخصیت‌ها

لهراسب • گشتاسب‌شاه • جاماسب • فرشوشتر • مشی و مشیانه • آرش شواتیر • فراهیم • ویونگهان • تهمورث • هوشنگ • ییمه • اسفندیار • پشوتن • بندو • گرهمه • ارجاسب • توربراتور • زریر • آتبین • پوروچیستا • اردت فذری

 

 جانوران مرتبط

خرفستر • گاو سریشوک • سیمرغ • خر سه پا • اژدها • چلپاسه • کمک • کرشفت • چمروش

 دیوها در مزدیسنا

 

 کماله‌دیوان

اکومناندردیوساوولناگهیس • ترومددیو • تریز و زریز

 

 دیگر دیوها

دیو آزپنی‌دیوزرمانچشمک‌دیوورن‌دیوبوشاسپ‌دیو هیچ نس فریفتاردیو اسپزگ‌دیو آناست‌دیو بت‌دیو آگاش‌دیو سیج‌دیو اپوش‌دیو اسپنجروش کندگ نوبه‌نودیو اکه‌تش‌دیو اودگ‌دیو ویزرش‌دیو استوئیدات ترومئتی گوچهر اسروشتی اشکهانی دیو دروغ ‏دریوی مرشئون پئری‌مئتی

 اساطیر ایران

 

 کلیات

افسانه آفرینش · ایزدان · دیوان · امشاسپندان · اختربینی · آئین زردشت · فروهر · سوشیانس

 

 آفریدگان مینوی

بهمن · آناهیتا · تیشتر · بهرام · مهر · آتر · وای · سپندارمذ

 

 آفریدگان دنیوی

اشوزوشت · هما · سیمرغ · چشنامروش‌مرغ · هوم · اژدرهاک

 

 پادشاهان

 پیشدادیان:

کیومرث · هوشنگ‌شاه · تهمورث‌شاه · جمشید · ضحاک تازی · فریدون · ایرج · منوچهر · نوذر · زو · گرشاسب

 کیانیان:

کی‌قباد · کی‌کاووس · کی‌خسرو · لهراسپ · گشتاسپ (وزیر او جاماسپ) · بهمن · همای · داراب · دارا

 

 پهلوانان

کیومرث · گرشاسپ · سام · رستم

 

 جای‌ها

جغرافیای اوستا · اَیریانه‌وئِجه · کنگ‌دژ · فراخکرت · درخت همه‌تخمه · دریاچه کیانسه · رود دایتیا

 

 نسک‌ها

اوستا · گات ها · خرده اوستا · بندهشن · گزیده‌های زادسپرم · روایت‌های پهلوی · دینکرد · هفت هات · وندیداد · یشت‌ها · شایست نشایست · مینوی خرد

 نوشته‌های پارسی میانه

 

 دینی :

 

 ترجمه و تفسیر اوستا

زند • پازند • یسن‌هاویسپردوندیداد • هیربدستان و نیرنگستان • یشت‌هاگاهان

 

 دانشنامه‌های دینی

دین‌کرد • دانشنامه مزدیسنا   بندهشن • گزیده‌های زادسْپَرَم • نامه‌های منوچهر • دادِستان دینیگ • روایت‌های پهلوی

 

 فلسفی و کلامی

شکند گمانیک وزارپس دانشن کامگگُجَستَک اَبالیش

 

 الهام و پیش‌گویی

ارداویراف‌نامه • زند وهمن یسن • جاماسب‌نامه • یادگار جاماسبی • منظومه بهرام ورجاوند

 

 قوانین دینی

شایست نشایست • روایت امید اشوهشتان • مادیان هزار دادستان / ماتیکان هزار داتستان • روایات آذرفرنبغ فرخزادان • روایات فرنبغ سروش • پرسشنیها

 

 اندرزنامه‌های پهلوی

مینوی خردیادگار بزرگ‌مهراندرزنامه آذرپاد مهراسپنداناندرز اوشنَر دانااندرز دانایان به مزدیسناناندرز خسرو قباداناندرز پوریوتکیشاناندرز دستوران به بهدیناناندرز بهزاد فرخ‌پیروزپنج خیم روحانیانداروی خرسندیخویشکاری ریدگاناندرز کنم به شما کودکان

 

 غیر دینی        :

 

 کتابی

کارنامه اردشیر بابکان • یادگار زریران • خسرو و ریدگ • گزارش شطرنج • شهرستان‌های ایرانشهر • شگفتی و برجستگی سیستان • ماتیکان یوشت فریان • ماه فروردین روز خرداد • سورسخن • فرهنگ پهلوی • فرهنگ اویم ایوک • آیین نامه‌نویسی • (کاروَند)

 

 متفرقه

سنگ‌نوشته‌های دولتی در دوران ساسانی • سفال‌نوشته‌ها • پوست‌نوشته‌ها • فلزنوشته‌ها • مهرها • سکه‌نوشته‌ها

 

 شعر

درخت آسوری • خیم و خرد فرخ‌مرد • خرد