به ما بپیوندید                 

اوشهین – پگاه

گاه اوشَهین

(هنگام سر زدن خورشید) 

 

خْشْنَئوتْرَ .  اَهورَه .ِ  مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو .  زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ . اَهورَ  تْـکَئِشوُ 

اوشَهی نائی . اَشَئونِ . اَشَهِ رَتْوِه – یَسنائیچَه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچَه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

بِرِجیایی . نْمانیائیچه . اَشَئونِه . اَشَهِ . رَتوه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

اوشَهینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمَئیدِه اوشام . سْریرِم . یَزَمَئیدِه

اَهورِم . مَزدام . اَشَئونِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده

وُهو . مَنو . یَزَمئیده اَشِم . وَهیشتِم . یَزَمئیده

خْشَتْرِم . وَئیریم.یَزَمئیده سْپِنْتام . وَنگوهیم . آرْمَئیتیم . یَزَمئیده

بِرِجیم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده بِرِجَهِ . وَنگهِئوش . اَشَهِ .  بِرِجَهِ . دَئِنَیاو . وَنگهویاو . مازدَیَسنوئیشاَشم . وُهو (١)

 

Ušahin gāh

(at sunrise)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå Ašemvohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo …

Ušahināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

Bere jyāi.nmāniā iča.ašaone.ašahe.raθve- Yasnāiča .vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Ušahinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Ušām.srirām.yazamaide 

Ahurem.Mazdām.ašaunem.ašahe.ratum. yazamaide 

 

Vohu.manu.yazamaide Ašem.vahištem. yazamaide Xšatrem.vairim.yazamaideSpentām.vanguhim.ārmaitim.yazamaide

Berejim.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide Berejahe. vangheuš. ašahe. berejahe. daenayāw. vanghoyå.māzdayasnoiš .

Ašem.vohu (1)

پگاه

(هنگام سر زدن خورشید) 

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام سپیده دم، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

برای اهل خانه آرزوی همه نیکی ها را دارم تا زندگی را جشن بگیرند و خشنود باشند. درود بر  سپیده دم روشن و زیبا. می پرستم اهورامزدا، سرچشمه ی پاکی و راستی را و گرامی می داریم بهمن، منش نیک و خرد جشن ساز را- اردیبهشت ، بهترین راستی و درستی را – شهریور،  شهریاری آبادکننده و خویشتن داری را- سپنتاآرمیتی نیک ، آرامش افزاینده ومهر و فروتنی را.

این نماز را که برای فراوانی و برکت خانه است ارج می گذاریم.

افزون باد راستی و درستی و گسترده باد دین بهی مزداپرستی.

----------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ushahin

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی