به ما بپیوندید                 

نیایش چهار سوی (گیتی)

اشم وهو (١)

نِموُ . آاُنگْهام . اَسَنگْهامْچَ . شوُئیترَ نامچَ . گَئوُ یَـئُیی. تینامچَ. مَئِثْ نَنامچَ . اَوُ-خْوَرِنَنامچَ . اَپامچَ .

زِمامچَ . اوروَرَنامچَ . اَنگْ هاوُسچَ . زِموُ . اَوَنگْ هِچَ . اَشْنوُ . واتَ هِچَ . اَشَئونوُ . سْتِرام . ماُنگهُ

هْورُ . اَنَغرَنامچَ . رَئوچَنگْهام . خْوَذاتَنام . ویسپَنامچَ . سْپِنتَهِ مَئین یِئوش . دامَنام . اَشَئونام .

اَشَئونینامچَ . اَشَهِ رَتوام اشم وهو (١)

Ašem vohu (1)

Nemo āonghām asanghāmča šoiθranāmča gaoyaoitināmča maeθananāmča avo-xvarenanāmča apāmča zemāmča urvaranāmča anghāosča zemo avangheča ašno vātaheča ašaono strām māongho huro anaghranām raočanghām xvaźātanām vispanāmča spentahe mainyeuš dāmanām ašaonām ašaonināmča ašahe raθwām. Ašem vohu (1)

من فروتنانه و مهرورزانه سر فرود می آورم در برابر همۀ شهرها، دشت ها، زمین، آبهای روان، آسمان، درختان،

خورشید، ماه، ستارگان و همۀ مردم راست و اشویی

-----------------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

4 Su

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی