به ما بپیوندید                 

هاون – گاه بامدادی

گاه هـاوَن

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

 

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه . مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو . زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

هاوَنِ اِ . اَشَئـونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیـچه . وَهمائیچـه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَـس تـَه یـَه اِچـه 

ساوِنْـگهِ اِ . ویسیائیـچَه . اَشـَئونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیچه . وَهمائیچه . خْشْـنَـئـوُ تـْرائـیـچه . فْـرَسـَس تـَه یـَه اِچه 

هاوَنـیم . اَشَـوَنـِم . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

هُـئورْوَتـاتـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

اَمِـرِتـاتـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

آهـوئیـریـم . فـْرَشْنـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده.

آهوئیریم . تْکَئِشِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

 

Hāvan gāh

(from rise to noon)

 

Xšnaoθra . Ahurahe . MazdāoAšem vohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo.Ahura-tkaešo..

Hāvane e.aša one . ašahe . raθve – Yasnāiča . vahmāiča. xšnaoθrā iča . fra sasta ya eča 

Sāvenghe e . visyāiča . aša one . ašahe . raθve – Yasnāiča . vahmāiča . xšnaoθrā iča . fra sasta ya eča 

Hāvanim.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Haurvatātem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide …

Ameretātem.ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide …

Āhuirim . frašnem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide 

Āhuirim . tkaešem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide 

Sāvangheem . visimča . ashavanem . ashahe. ratum . yazamaide Ashem . vohu . (1)

 

گاه بامدادی

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام پیش از نیمروز، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه  روستاییانی که در راه اشویی پیشگام بوده،  برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می دارم  بامداد پاک  را، و خرداد امرداد، شادباشی دیرپا را.

می ستایم کیش اهورایی و آیین راستی را.


-----------------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Haavan

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی