به ما بپیوندید                 

پیوند و پیمان


موبد کامران جمشیدی

پیوند میان زن و مرد، آیینی است سپنتایی و اهورایی، پیوند دو تن و دو روان از برای زندگی بخشیدن و پایدار ساختن آفرینش که نیروهای هستی‌بخش و هستی‌بان اهورایی و هم کشش و مهر و پیوند و پیمان آن را پشتیبانی و پاسداری می نمایند.

پیمان بستن و پیمان‌داری یکی از ارج‌مندترین ویژگی‌های فرهنگی ما زرتشتیان بوده که امری وجدانی و انسانی است و میوه‌ی آن هم نیکی و شادی و خشنودی است و پیمان‌شکنی هم گناهی است بزرگ. فردوسی، سخنسرای نامی ما از زبان فرهنگ نیاکانمان سروده است:

 

ز پیمان نگردند ایرانیان                   وزین در کنون نیست بیم زیان

به رسم کیان نیز پیمان گرفت          وفا در دل و مهر در جان گرفت

 

حلقه و انگشتری نامزدی و اروسی هم که در دست یکدیگر می‌کنیم به نشانه‌ی همین پیمان بستن است.

از دیگر ویژگی‌های فرهنگ زرتشتی-ایرانی-انسانی آزادیِ بنیادینِ انسان در گزینش، بر پایه‌ی خرد و نیک‌بینی و نیک‌فهمی است و از همین رو خویشکاری او در برابر هر گزینش است که او را پیمان‌دار و پاسخگوی گزینش خود می‌سازد و این در مورد گزینش همسر و همبر و همراه زندگی نیز رواست.

از سوی دیگر می‌دانیم که خانواده‌ سنگ بنای جامعه است و از آنجا که همه‌ی ما خواهان یک جامعه‌ی سالم، پر مهر و پیشرو هستیم پس هر یک از ما، چه تک‌تک و چه با هم در کنار یکدیگر باید دارای آن ویژگی‌هایی باشیم که برای آفریدن و به پیش‌بردن چنین جامعه‌ای نیاز می‌باشد.

 

از زبان اشو زرتشت نیز بشنویم که چه پند و اندرزی برای نواروسان و تازه دامادان دارد:

 

)زرتشت می گوید:) ای پوروچیستا، ای جوانترین دختر زرتشت

مزدا اهورا آن کس را که به اندیشه نیک و به پاکی و راستی پایبند است

به همسری به تو می دهد

پس با خرد خود همپرسی کن و با پارسایی و دانش نیک رفتار کن.

)پوروچیستا پاسخ می دهد: (

بی گمان من او را، که برای حانواده، پدر و خویشان گرامی می باشد

برخواهم گزید و دوست خواهم داشت.

باشد که روشنایی اندیشه نیک به من برسد

و زنی پارسا و پاکدامن در میان پاکان باشم

)زرتشت: (

این سخنان را به شما می گویم ای نواروسان و ای تازه دامادان

پندم را با اندیشه بشنوید و به یاد بسپرید و با نیروی یابش خود دریابید و به کار بندید.

پیوسته زندگی با اندیشه نیک کنید،

و هر یک از شما در راستی از دیگری پیشی گیرد

تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید.

ای مردان و ای زنان، این بدرستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است.

از آن بگسلید و آن را مگسترانید، و این بدانید که

آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی به دست آید مایه اندوه است

و دروغ منشانی که راستی را تباه می سازند

زندگی مینوی خویش را نابود می کنند.

هنگامی که به آیین آزادگی و برابری پایبند باشید

و در زندگی زناشویی خود، چه در تنگی و چه در فراخی

با هم بجوشید و به هم مهربان باشید،

از بهترین پاداش برخوردار خواهید بود.

اما اگر اندیشه دروغ بر شما چیره گردد

و آیین آزادگی و راستی را رها کنید

با پیامد آه و افسوس روبرو خواهید گشت.

اطلاعات اضافی