به ما بپیوندید                 

آتش و آتشکده Fire and Fire Temple

فرتورهایی از آتش و آتشکده :               http://dinebehi.com/dl/fartur/fire

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

اطلاعات اضافی