به ما بپیوندید                 

تنها بخشیازتاریخایرانکهاسلامبرآندارد سرپوشمیگذارد
درسال۶۳۶میلادیاعرابمسلمانبهایرانحملهکردند. بسیاریازماازجنایتاعرابکموبیششنیدهایم. کیستنداندتازیانباماچهکردند .اماازاسنادوجزئیاتاینوقایعبیخبریم. اینفقرآگاهیتاآنجاپیشرفتهاستکهمتاسفانهعدهاینیزبراینگمانهستندکهایرانیانباآغوشبازبهاستقبالاعرابشتافتند!!! بههمیندلیلبرآنشدمکهبهبخشیازآناشارهکنم . البتهمسائلیچونجزیهودادنمالیاتهاییسنگینخفتبارنیزدرپذیرشاسلامتوسطایرانیاننقشبهسزایداشتهاستکهدرپستهاییبعدیبهآنخواهمپرداخت.


اسنادجنایاتاعرابدردههاکتابمعتبربیانشدهاستکهآنراغیرقابلانکارمیکند.اعرابِشبهجزیرهٔعربستاندرطیگشودنپیاپیشهرهایایرانقساوتیدرخورشهرتتاریخیشانبروزدادند. سوزاندنشهر،آتشزدنکتب،برکندندرختان،کشتارمردانوبردهگرفتنزنانوکودکانوفروشآناندربازارهایعربستانازجملهاینجنایتبود. بارهاکاربدانجارسانیدندکهمرداناسیررامیکشتندتاجویخونبرانند.


ایرانیاندرجنگجلولاءوجنگنهاوندازخودمقاومتدرخشانینشاندادند. اعرابمسلماندراینجنگسفاکیوخشونتبسیار. دراینجنگتعدادفراوانیاززنانوکودکانایرانیبهاسارترفتندوازاموالوغنیمتها؛چنداننصیباعرابمسلمانگردیدکهدرهیچکتابیاندازهیآنذکرنشدهاست. عبدالحسینزرینکوبدرکتابدوقرنسکوتمینویسد: فاتحان،گریختکانراپیگرفتند؛کشتاربیشماروتاراجگیریباندازهایبودکهتنهاسیصدهزارزنودختربهبندکشیدهشدند.شستهزارتنازآنانبههمراهنهصدبارشتریزروسیمبابتخمسبهدارالخلافهفرستادهشدندودربازارهایبردهفروشیاسلامیبهفروشرسیدندبازناندربندبهنوبتهمخوابهشدندوفرزندانپدرناشناختهبسیاربرجاینهادند.


پسازتسلطاعرابنیزایرانیانهرگزدستازمقاومتدربرابرآنانبرنداشتند. درطولسالهایاشغالدرهمهشهرهاوولایاتایران؛اعرابمسلمانبامقاومتهایسختمردمروبروشدند. دراکثرشهرها؛پایداریومقاومتایرانیانبیرحمانهسرکوبگردیدکهبهمواردذیلمیتواناشارهکرد:


درحملهبهسیستان؛مردممقاومتبسیارواعرابمسلمانخشونتبسیارکردندبطوریکهربیعابنزیاد) سردارعرب( برایارعابمردموکاستنازشورمقاومتآناندستوردادتاصدریبساختندازآنکشتگان) یعنیاجسادکشتهشدگانجنگرارویهمانباشتند( وهمازآنکشتگانتکیهگاههاساختند؛وربیعابنزیادبرشدوبرآننشستوقرارشدکههرسالازسیستانهزارهزار) یکمیلیون( درهمبهامیرالمومنیندهندباهزارغلامبچهوکنیز. ) کتابتاریخسیستانصفحه۳۷،۸۰ - کتابتاریخکاملجلد1 صفحه۳۰۷(


درحملهاعراببهریمردمشهرپایداریومقاومتبسیارکردند؛بطوریکهمغیره) سردارعرب( دراینجنگچشمشراازدستداد . مردمجنگیدندوپایمردیکردند... وچندانازآنهاکشتهشدندکهکشتگانرابانیشمارهکردندوغنیمتیکهخداازرینصیبمسلمانانکردهمانندغنائممدائنبود .) کتابتاریخطبری؛جلدپنجمصفحه۱۹۷۵(


درحملهبهشاپورنیزمردمپایداریومقاومتبسیارکردندبگونهایکهعبیدا) سردارعرب( بسختیمجروحشدآنچنانکهبهنگاممرگوصیتکردتابهخونخواهیاومردمشاپورراقتلعامکنند, سپاهیانعربنیزچنانکردندوبسیاریازمردمشهررابکشتند. (کتابفارسنامهابنبلخی؛صفحه 116 -کتابتاریخطبری؛جلدپنجمصفحه 2011(


درحملهبهالیس؛جنگیسختبینسپاهیانعربوایراندرکناررودیکهبسببهمینجنگبعدهابه « رودخون » معروفگردیددرگرفت. دربرابرمقاومتوپایداریسرسختانهیایرانیان؛خالدابنولیدنذرکردکهاگربرایرانیانپیروزگردید « چندانازآنهابکشمکهخونهاشانرادررودشانروانکنم » وچونپارسیانمغلوبشدند, بدستورخالد « گروهگروهازآنهاراکهبهاسارتگرفتهبودندمیآوردندودررودگردنمیزدند » مغیرهگویدکه « بررود؛آسیابهابودوسهروزپیاپیباآبخونآلودقوتسپاهراکههیجدههزارکسیابیشتربودند؛آردکردند ... کشتگان) پارسیان( درالیسهفتادهزارتنبود.) کتابتاریخطبری؛جلدچهارم؛صفحه۱۴۹۱- کتابتاریخدههزارسالهایران؛جلددومبرگ 123(


درشوشتر؛مردموقتیازتهاجمقریبالوقوعاعرابباخبرشدند , خارهایسهپهلویآهنینبسیارساختندودرصحراپاشیدند. چونقشوناسلامبهآنحوالیرسیدند , خارهابهدستوپایایشانبنشست؛ومدتیدرآنجاتوقفکردند. پسازتصرفشوشتر؛لشکراعرابدرشهربهقتلوغارتپرداختندوآنانیراکهازپذیرفتناسلامخودداریکردهبودندگردنزدند. (کتابالفتوحصفحه۲۲۳کتابتذکرهشوشتر؛صفحه۱۶(


درچالوسرویان؛عبداللهابنحازممامورخلیفهیاسلامبهبهانه(دادرسی( ورسیدگیبهشکایاتمردمدستوردادتاآنانرادرمکانهایمتعددیجمعکردندوسپسمردمرایکیکبهحضورطلبیدندومخفیانهگردنزدندبطوریکهدرپایانآنروزهیچکسزندهنماند ... ودیهیچالوسراآنچنانخرابکردندکهتاسالهاآبادنشدواملاکمردمرابزورمیبردند. (کتابتاریخطبرستانصفحه۱۸۳ - کتابتاریخرویان؛صفحه۶۹(


درحملهبهسرخس؛اعرابمسلمان «همهیمردمشهررابجزیکصدنفر؛کشتند . (کتابتاریخکامل؛جلدسوم؛صفحه 208و( 303


درحملهبهنیشابور؛مردمامانخواستندکهموافقتشد؛امامسلمانانچونازاهلشهرکینهداشتند؛بهقتلوغارتمردمپرداختند؛بطوریکه « آنروزازوقتصبحتانمازشاممیکشتندوغارتمیکردند. (کتابالفتوح؛صفحه 282 )


درحملهیاعراببهگرگان؛مردمباسپاهیاناسلامبهسختیجنگیدندبطوریکهسردارعرب(سعیدبنعاص( ازوحشت؛نمازخوفخواند . پسازمدتهاپایداریومقاومت؛سرانجاممردمگرگانامانخواستندوسعیدابنعاصبهآنان « امان » دادوسوگندخورد « یکتنازمردمشهررانخواهدکشت » مردمگرگانتسلیمشدند؛اماسعیدابنعاصهمهمردمرابقتلرسانید, بجزیکتنودرتوجیهپیمانشکنیخودگفت: « منقسمخوردهبودمکهیکتنازمردمشهررانکشم! .. تعدادسپاهیانعربدرحملهبهگرگانهشتادهزارتنبود. (کتابتاریخطبریجلدپنجمصفحه۲۱۱۶ - کتابتاریخکامل؛جلدسوم؛صفحه۱۷۸)


پسازفتح" استخر" (سالهای 28-30 هجری)مردمآنجاسربهشورشبرداشتندوحاکمعربآنجاراکشتند. اعرابمسلمانمجبورشدندبرایباردوم" استخر" رامحاصرهکنند.مقاومتوپایداریایرانیانآنچنانبودکهفاتح "استخر" (عبداللهبنعامر)راسختنگرانوخشمگینکردبطوریکهسوگندخوردکهچندانبکشدازمردم " استخر" کهخونبراند. پسخونهمگانمباحگردانیدوچندانکشتندخوننمیرفتتاآبگرمبهخونریختندپسبرفتوعدهکشتهشدگانکهنامبرداربودند "چهلهزارکشته " بودندبیرونازمجهولان.(کتابفارسنامهابنبلخیصفحه 135-- کتابتاریخکامل؛جلدسومصفحه 163(.


رامهرمزنیزپسازجنگیسختبهتصرفسپاهیاناسلامدرآمدوفاتحانعرببسیاریازمردمراکشتندوزنانوکودکانفراوانیرابردهساختندومالومتاعهنگفتیبچنگآوردند.(کتابالفتوح؛صفحه 215)


مردمکرماننیزسالهادربرابراعرابمقاومتکردندتاسرانجامدرزمانعثمان؛حاکمکرمانباپرداختدومیلیوندرهمودوهزارغلامبچهوکنیزبعنوانخراجسالانهبااعرابمهاجمصلحکردند.(کتابتاریخیعقوبیصفحه 62 -کتابتاریخطبریجلدپنجمصفحه 2116, 2118 - کتابتاریخکامل؛جلدسومصفحه 178,179)


جنایاتاعرابتنهابهاینشهرهاختمنشدهاستواینهاتنهاگوشهایازتاراجمیهنمانبهدستتازیانبودوآشکارامقاومتایرانیاندربرابرآنانراثابتمیکند.
شرموننگجاودانهبادبرایرانیانیکهآگاهانهاینراستیهایتاریخرانادیدهمیگیرند.


برگرفتهاز:
کتابتاریخطبری - محمدبنجریرطبرىبازگردانابوالقاسمپاینده- چاپپنجم 1375 ،ناشراساطیر
کتابفارسنامهابنبلخی, ناشربنیادفارسشناسی - چاپ 1374
کتابتاریخدههزارسالهایران -تالیفعبدالعظیمرضاییچاپدهم 1378
کتابآفرینشوتاریخ،مطهربنطاهرمقدسى381( ،بازگردانمحمدرضاشفیعىکدکنى،تهران،آگه،چاول، 1374ش
کتابملاحظاتیدرتاریخایران،علیمیرفطروس. آلمان. چاپاول-1998
کتابتاریخاجتماعیایران. مرتضیراوندی. تهران. انتشاراتامیرکبیر. چاپ2. جلد2
کتاباسلامدرایران. ایلیاپاولویچپطروشفسکی. ترجمهکریمکشاورز.تهران. انتشاراتپیام. 1363
کتابفتوحالبلدان،احمدبنیحییبلاذری / کتابمروجالذهب،علیبنحسینمسعودی
کتابغرراخبارملوکالفرس،ابومنصورثعالبی / کتابتاریخبخارا،ابوبکرنرشخی
کتابمجملالتواریخوالقصص- بهتصحیحمحمدتقیبهار / کتاباخبارالطوال،ابوحنیفهدینوری
کتابعقدالفرید،ابنعبدربةالمالک / کتابتاریخطبرستان،ابناسفندیار
کتابتاریخسیستان،مولاناشمسالدینمحمدموالی- محمودبنیوسفاصفهانی
کتابتاریخرویان،مولانااولیاءاللهآملی / کتابتذکرهشوشتر،سیدعبداللهشوشتری
کتابتاریخکامل،علیابناثیر / کتابتاریخیعقوبی،احمدبنابییعقوب
کتابدوقرنسکوت،عبدالحسینزرینکوب / کتابالفتوح،ابناعثمکوفی
کتابشاهنشاهیساسانی،تورجدریایی

 

شوربختانه نام شخصی که این نوستار را گردآوری کرده است برای نامبردن از ایشان در یاد نداریم


همچنین ببینید :

دو قرن سکوت- عبدالحسین زرین کوب

چکیده ای از تاریخ ایران

ناله های جندی شاپور

ایران باستان

تاریخ ایران

اطلس تاریخ ایران

اطلاعات اضافی