به ما بپیوندید                 

صفویه ملعون بیشترین جنایات را در طول تاریخ نسبت به زرتشتیان کردند. تا قبل از صفویه هنوز با وجود کشتار تازیان و مغولان ۴۰ درصد ایرانیان زرتشتی بودند . خود اصفهان چندین محله آباد زرتشتی داشت . با قتل عام و تعدیات این جنایتکاران یکباره تعداد زرتشتیان به عده قلیلی کاهش یافت. ننگ و نفرت ابدی بر این سلسله گجسته که به ایرانیان هم با ایجاد جنگهای بیهوده مذهبی با عثمانی به نفع اروپاییان خیانت کردند. قابل توجه است که مادر شاه اسماعیل هم مسیحی و نامش ماریا بود. و در حقیقت صفویه برای نجات اروپا از چنگ عثمانیها یک جبهه ی دوم را به قیمت تیره روزی و کشتار ایرانیان در جهت منافع بیگانگان گشودند و به اسلام هم حتی با ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی زیان وارد آوردند. سلطان سلیم عثمانی به پارسی شعر میسرود و به هیچوجه مایل به آغاز جنگ با ایران نبود ولی شاه صفوی پاسخ نامه های نگاشته شده به زبان پارسی او را به ترکی میداد و دست آخر هم یک دست لباس زنانه برای او فرستاد که یعنی تو زنی و از رزم می ترسی. لذا سلطان سلیم دیگر کاسه صبرش لبریز شد و تصمیم به حمله گرفت و آن بلا را در چالدران بر سر ایرانیان آورد و سلطان ابله صفوی علیرغم توصیه چند تن از فرماندهانش که او را از جنگ در دشت باز با عثمانی که سلاح آتشین داشت منع کرده بودند به خیالش که اراده الهی بر پیروزی او تعلق دارد به جنگ پرداخت و در این راه قریب به اتفاق سپاه ایرانیان را به کشتن داده و پایتختش و همسرش هم در دست بیگانگان افتادند و خودش هم عاقبت دق کرده در اثر مرض سل مرد. ننگ و نفرت بر جنایتکاران صفوی باد.


به خامه بهدین شهداد لهراسب.

 

اطلاعات اضافی