به ما بپیوندید                 

بازگشت 

معجزه اشوزرتشت

 

زرتشت معجزه ای نداشته است؛ بنابراین آنچه دور از واقعیت باشد پرورش یافته ذهن کسانی است که باور داشتند باید با کارهایی خارق العاده زرتشت را بهترو بالاترمعرفی کنند.


 

باور و نسبت دادن به معجزاتی همانند روشن کردن آتش بدون چوب و سندل و کاشتن درخت سرو غول پیکری در کشمر با فرو کردن عصا در زمین و غیره واقعیت ندارند !  کاشتن درخت سرو از کارهای معجزه آور به حساب نمی آید، هرکس می تواند درخت بکارد. گزارش کاشتن سرو توسط زرتشت درشاهنامه فردوسی آمده است. گزارش هایی نیز از وجود چنین درختی و قطع آن به دستور خلیفه بغداد درتاریخ ایران آمده است. 


اگر قرار باشد تا برای اشوزرتشت نیز معجزه یی در نظر بگیریم گفتار و پیام مانتره او (گات ها ) که اندیشه برانگیز و جهانشمول است بهترین شاهکار اهورایی است.

اطلاعات اضافی