به ما بپیوندید                 

هوشیدر یا اوشیدر در اوستا به شکل اَوَخشیت اِرث و در بهمن یشت آمده است.(فصل 3 بند13) که در ادبیات سروده شده در آن زمان نخستین سوشیانت بوده که در دریاچه ای واقع در سیستان به نام فَرَزدان زاده خواهد شد. آن زمان باور داشتند که عمر جهان 12 هزار سال است و در پایان هر 3 هزار سال سوشیانتی خواهد آمد تا زندگی مردم را دگرگون سازد. البته سوشیانت در بینش زرتشت چنین نیست، سوشیانت یعنی سود رسان مقدس و پدیده هایی معجزه آسا نیستند که در هزاره هایی تعیین شده ظهور کنند بلکه افرادی عادی ولی آگاه ، بینشور و تاثیرگذار بوده که در بین دیگر مردمان زتدگی می کنند و جلوه هایی تازه به زندگی آنان می بخشند. 

اطلاعات اضافی