به ما بپیوندید                 

گروتمان  از دو کلمه گَرو بمعنی «سرود و نیایش» و نمانَ بمعنی «خانه» تشکیل شده‌است و مفهوم «خانه نیایش» یا «خانه سرود» را می‌رساند.آن را روشنی بی پایان نیز نامیده اند.

اطلاعات اضافی