به ما بپیوندید                 

آغاز ارشاد مردم

موبد رستم شهزادی

اینک از برای کسانی که خواستار شنیدن اند سخن میدارم .بیش از همه، بر مردمانِ دانا است که این سخــنانی که با راستـی همراه است وسبب رسیدن به سرای درخشان فردوس خواهد شد گوش داده به خاطر خود بســپرند.

به سخــنانم گوش فرا دهید وبا اندیشـۀ روشن به آن بنگرید ومیان دروغ وراسـتی را خود تمــیز دهید وپیش از اینکه" روز واپسین" فرا رسد هرکس به شخصه دین خود را اختیار کند، بشـودکه سرانـجام کامــروا گردید.ما خواستاریم مانند کسانی به سر بریم که مردم را به سوی راستی رهنمایند.بـشود که "مزدا" وفرشتگانش به سوی ما آ یند وبه ماراسـتی ویاریِ خویش بخشـند، تا اندیشۀهمه به آنجایی که سرچشمه داناییست پی برد .ای مردم، اگر از حکم ازلی که" مزدا" برقرار داشته، برخوردار گشتــید واز خوشی هردوجهان واز بهره وسودِ" راسـتی خواهان" آ گـاه شدیدآنگاه به راهی می رفتــید،که در آینده، روزگارتان همیشه خوش خواهد بود(یسنای 30)

نظر به فرمان" اهورامزدا" اینک ای مردم ، شما را ازکلامی خبر دهم که شنیدنِ آن برای کسانی که گوش به حکمِ  دروغ  داده  ناگوار وبرای کسانی که از روی خلوص نیت به مزدا ایمان آ ورده و راه راسـت را برگزیده اند دلپذیر خواهد بود.چون بهترین راهی که باید برگزید به نظرتان نیامد پس خود من به سوی شماآمدم تا به شـما بیامـوزم چگونه باید برابر آیـین مقـدس زندگی کرد، کدام یـک از این دوبزرگتر است، کسی که دانا وپیرو راستی است  یا آ ن نادانی که به دروغ گرویده ، پس هر دانایـی باید دیگران را از دانشِ خود آ گاه سازد، چه بیش از ین نشاید نادان سرگشته بماند.

هیچیک ازشمانباید به سخنان وحکمِ دروغ پرست گوش دهد زیرا که اوخان ومان وشـهر وده را دچار احتیاح وفساد می سازد پس به هر وسیله ای که باشد اورا از خود برانید.به آن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است،به آن دانایی که درمان بخش زندگیست. اهـورامـزدا تمام قدرت خویش را به آن کسی بخشد که در اندیشه وگفتار وکردار دوست اوباشد وپشتیبان راستی باشد(یسنا31).

برای رسیدن به آمرزش اهورا بایدهمۀ شما پیشوایان وبزرگان وکشاورزان وشما نیزای" دیوپرستان" آنچه من می آ موزم پیروی کنید.ما می خواهیم مانند گماشتگان خدا،کسانی را که دشمـن شمـا هسـتند دور سازیم.این دشمنان کسانی هستند که به نابود کردن زندگانیِ مردمان کوشند وزنان ومردان را از پیروی راستی باز دارند(یسنا32).

کسی که به ضد" دروغ پرست" با زبان یا با فکر ویابا دستها ستیزگی کندیاآنکه یکی از پیروانش را به دیـن نیـک درآورد، چنین کسی خشـنودی مــزدا اهـورا را فراهم می کند.کسی که دوستارراسـتی  را خـرم سـازد، خـواه از پیشـوایان یا بزرگان یا کشاورزان باشـدویا کسـی که با غیرت از سـتوران پرستاری کند، چنین کسی در پایان در بوستان فردوس به سر خواهد برد .

منـــم آن پیــشوایی که چون راه درسـت وراسـت را بیاموختم می خواهـم همه را تعلیم دهـم تا از آن کشـاورزی وپیشـه به کار افــتد.

ای مــــزداتــمام  خوشــیهای زندگی که در دست توست به ما اَرزانی دار تا به دسـتیاری آن بتوانـیم زندگانی مردم را در هر دوجهان خوش وخرم سازیم (یسنا33).

ای کسانی که از نزدیک ودور برای آ گـاه شدن آمـده اید، به سـخنانم گـوش فـرا دهـید وهمـه تان آن را به خاطر بسپارید، چه " مــزدا" در تجلّی است ،مبادا که آموزگار بدخواه وطرفدارِ دروغ با زبانِ خویــش شمارا بفریبد وزندگانی جهان دیگرِ شتما را تـباه سـازد. مـن می خـواهــم سخــن بدارم ازآن دوگوهری که در آ غاز زندگانی بوده اند.یـکی نیـکی ودیگری بـدی ویکی از ین دو به دیگری گفت که هرگز فکر وتعلیم وخردوآرزووگفتاروکرداروروح ما با هم یگانه و یکسان نخواهد بود.

من می خواهم سخن بدارم ازآنچه  مزدا اهورای  دانا  مرا از آن آگاه فرمود. کسانی که در میان شما به آنچه می گویم دل ندهند، در پایان پشیمان گشته افسوس خواهند خورد. من می خواهم سخـن بدارم از مزدا اهورا ، کسی که از همه بزرگتر است وخیر خواه مخلوقات است به وسیله خـرد مقدس خود ســتایش کسـانی که وی را می سـتایــند می شـنود وپاداش می دهــد. در دســت اوست ســود وزیــان وهمیشه روانِ "راستی پرستان" از خوشی بر خوردار وروانِ "دروغ پرستان" گرفتار رنج وشکنجه خواهد بود(یسنا 45).

بشــــود که درین دودمـان وشهـر وکشـور پیوسـته راســتی بردروغ چیره گردد.(یسنا6 بند 5)

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی