به ما بپیوندید                 

آیات اوســتا در بارۀ تسلط بر نفس

موبد رستم شهزادی

تواناترین کس آن است که با هوا وهوس خود جنگیده واین پنج عیب را از خود دور دارد:آز وخشم وهوس وننگ وناسپاسی ( مینوخرد باب 41 پرسش 40 بند 9-11).

گوهرِ نیک ومنشِ پاک وخصلت هر کس، آنگاه ظاهر شود که چون خواهشهای نفسانی وهواوهوس وخشم وغضب اورا به هیجان آورد، بتواند با صفاتِ نیک وارادۀ قوی، خود را نگهدارد (مینو خرد پرسش 15بند 24-20).

ای سروش، ای فرشتۀ اطاعت وبردباری، مـارا پناه ده، تا در مقابلِ حملاتِ دیوِخشــم وکین اســتوار مانیم (سروش یشت سرشب یسنا 57بند24).

سحر گاهان خروس بانگ زده گوید: ای مردم، برخیزید وبــهترین راسـتی ودرستی را بستایید، نمازِ "اشم وهـو"را بجای آورید ودیو کاهلی را از خود دور سازید، آن دیو که می خواهد شمارا به خواب فرو برد (وندیداد18بند15).

من همواره با دیو سســتی وتنــبلی ســتیزه خواهم کرد، زیرا بیــکاری وکاهلــی مارا نزار ورنــجور می سازد(وندیداد 11 بند 9).

ای زرتشتی، دست وپا وهوش وخردِ خود را برای انجامِ وظایف خود نسبت به دیگران مهیا دار واز هر کارِ بیجا وبی هنگام خود داری کن وهمواره در انجامِ کارِ نیک ودستگیری بیچارگان وبینوایــان استوار باش (ویسپرد 15بند1).

از آنــجایی که در جـهانِ مــادی " شــهریــور"  نمــایــندۀ قــدرت ونـــیرومــندی اســت، در اوســتا می فرماید:"داد وآیینِ شــهریــور، نیرومـــتندی  وآ زادیِ  کار وپیشــه است ، پس در راه ســروری  وتوانــگری بــکوشــید وشـــهریاران وسـرورانِ نیــک ودادگـــر را، فـرمـان برید وگـرامی دارید.از درســت کاری خواسته  اندوزید .کار وپیشۀ نیک وسودمند فراگیرید .از گدایی وبیکاری دوری کنید . برخواستۀ(مال، دارایی) دیگران دســت مــیازید ورشــک مبرید.ابزار جنـگی وکشــاورزی وزریــنه وسیمینه ومسینه وبرنجینه را پیوسته پاک نگهدارید تا زنگ نزند وپیوسته به کار آ ید.

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3599/ketab3599.pdf

 

اطلاعات اضافی