به ما بپیوندید                 

اندرز نامه و اوستای گواه گیری


 همچنین بخوانید : آیین گواه گیری


به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان

در خجسته آیین زناشویی که به روش دین وَه مازدیسنی

به گاه فرخ سال ........ در فرخ روز ........ از ماه ........ مازدیسنی در اینجا برپاست به خشنودی دادار امزد رایومند و خردمند و به یاری امشاسپندان پیروزگر به شادی و فرحی اشوزرتشت اسپنتمان به همراهی مهر و سروش و رشن راست و به گواهی نیکان باشنده در این جشن با شکوه من که موبد ......... هستم ،

از شما بهدین ........ دخت ........ بهدینان .............. می پرسم که بهدین .......... پور بهدینان ............. را به داد و آیین دین وَه مازدیسنی به هم تنی و هم روانی به همسری خود می پذیرید؟

... بله ... خجسته و پیروز باد.

از شما بهدین ........... پور بهدینان .......... می پرسم که بهدین ......... دخت بهدینان .......... را به هم تنی و هم روانی به همسری خود می پذیرید؟

... بله ... خجسته و پیروز باد.

به خجستگی و فرخندگی من و هماوهان باشنده در این جشن از اهورامزدای دانا و توانا آرزومندیم که به این پیوند زناشویی پویایی ، پایندگی، مهر و شاد کامی همراه با افزونی فرزندان نامور و خواست فراوان شادی آور، دیر زیوشنی و سرانجام نیک ارزانی بدارد.

اینک به چند پند شایسته دینی گوش فرادهید و از آنها پیروی کنید تا سبب خشنودی اهورامزدا گردد. شادکامی و نیک بختی آسایش و آرامش را در زندگی مشترک شما فراهم سازد.

نخست

ستایش و نیایش آفریدگار هستی بخش است. زیرا هرگونه داد و دهش را در زندگی به ما ارزانی داشته است.

دوم

به پیامبری اشوزرتشت اسپنتمان و به دین وه مازدیسنی استوار مانید. هر آینه به اشویی و راستی گرایید و با اندیشه ، گفتار و کردار نیک در جهان زیوید.

سوم

به روان شادی درگذشتگان و دستگیری نیازمندان در برپایی گهنبار کوتاهی مکنید. در پنجه و فروردینگان که روز ویژه هماروانان است از درون میزدآفرینگان آنچه دسترس باشد به جا آرید تا روان و فروهر نیاکان خشنود گردند و شادی ارزانی دارید.

چهارم

مراسم سنتی برای یادبود درگذشتگان را انجام داده و نیازمندان را با دهش خود یاری رسانید. زیرا خشنودی روان و فروهر مینوان در انجام کار نیک از سوی گیتیان است.

پنجم

سدره و کشتی را که نماد پیروی از آیین راستی است پیوسته با خود داشته باشید. فرزندان را سفارش کنید تا به هنگام خردمندی و پذیرفتن آیین راستی سدره پوش شوند و در همه گاه به داد دین و به ستایش و نیایش اورمزد پردازند.

ششم

از مادر و پدر و استاد سپاسدار باشید و آنها را گرامی دارید زیرا خشنودی اورمزد با خشنودی این سه تن نیز فراهم می گردد.

هفتم

از روزهای ماه یکی را برگزینید و در آن روز بیشتر به داد و دهش پردازید و اشویی (راستی) را گسترش دهید تا اهورامزدا یاورتان باشد و از هرگونه کج روی و گمراهی باز دارد. اینک روزی را که برگزیده اید را نام ببرید .......

هشتم

در زندگی باید راهنمای دانایی برگزینید تا در پیشرفت کارها راهگشایتان باشد زیرا دانش پراکنده است و کار با رهنموی دانا نیک فرجام باشد. اینک دانای برگزیده خویش را نام ببرید.

نهم

اورمزد هَروِسپ توان که انسان را به نیروی دانایی و گویایی از دیگر آفریدگان گیتی برتر آفرید دادش مردم دوستی است پس دیگران را میازارید که نه به منش نه به گویش و نه به کنش. بیگانه ای که فرا رسد جای و خوراکش دهید و آن را از گشنگی و تشنگی ، گرما و سرما در امان دارید.

با زیر دستان و کهتران مهربان باشید . سالاران و مهتران را گرامی دارید و به داد و پیام امشاسپندان که فروزه گان اورمزد پاک اند راه پوید تا دادار اورمزد از شما خشنود باشد.

 

داد و آیین وهمن امشاسپند آشتی و نیکی است. کینه ورز و ستیزه جو مباشید. نیک خواه و وهمنش باشید. بدی مکنید و از همراهی با بدکاران بپرهیزید. دانش اندوزید و خردمندی پیشه کنید. فرهنگ گسترید و با کج اندیشی مبارزه کنید. با دشمنان به داد کوشید و با دوستان نیکی ورزید.

 

داد و آیین اردیبهشت امشاسپند راستی و پاکی است. تن و جان و روان خود را پیوسته پاک داشته و از کجی و ناپاکی بپرهیزید. اشویی را ستایش کنید و به داد اشا راه پویید زیرا هنجار هستی تنها بر اشویی استوار است. به منش نیک منید به گُوِش نیک گویید و به کنش نیک ورزید. با همدیگر یکدل و یکزبان بوده ، از دروغ و سوگند و فریب دوری کنید، آتش را که نماد مهر و اشویی در گیتی است گرامی داشته و به ناپاکی نیارایید.

 

داد و آیین شهریور امشاسپند نیرومندی و خویشتنداری است. در راه سروری و توانگری کوشا باشید، شهریاران و رهبران دادگر را یاور باشید و گرامی دارید. از فرارونی و درستکاری خواسته اندوزید. از بیکاری و کاهلی دوری گزینید. بر خواسته دست میازید و رشک مبرید. ایوشخسته ارجمند را پیوسته پاک دارید.

 

داد و آیین اسپندارمز امشاسپند فروتنی و پیمان داری است. در زندگی آزاده و فروتن بوده و با همدیگر دوستار و مهربان باشید. تر منشی و خودپسندی مکنید. پاک چشم باشید، یکدیگر را باور کنید و بد بین نباشید. خویشاوندان نیازمند را از خواسته خویش یاری دهید. آموزشگاه و بیمارستان و دیگر بنیاد های نیک نهاده و چون زمین سودمند و بردبار باشید. آن را پاک داشته و آباد سازید.

 

داد و آیین خورداد امشاسپند رسایی و آبادانی است . دل خود را شاد و تن خود را پاک دارید. زیرا پاکی تن  جلوه ای از اشویی روان است. نا سپاسی مکنید . اندوهگین مباشید. گیتی را به چشم نیک ببینید و از اهورامزدا خرسند و سپاسدار باشید. آبادی سازید شادی افزایید. آب را که مایه سرسبزی و مایه آبادانی است پیوسته پیوسته پاک داشته و بیهوده از آن استفاده نکنید.

 

داد و آیین امرداد امشاسپند دیر زیوی و جاودانگی است. تن خود را درست و توانا دارید. از سستی و کاهلی دوری گزینید. خانه و جامه خویش و زیست گاه دیگران را پاک و بی آلایش دارید. در پاسداری از چهار آخشیج کوتاهی مکنید، با افزایش گیاه و درخت سرسبزی را گسترش دهید. دارو و درمان به ارزانیان رسانده و دردمندان و افتادگان را پرستاری باشید.

 

باشد تا با سفارش پیامبرمان اشوزرتشت در نیک منشی و کردار نیک از یکدیگر پیشی گرفته و همواره زندگی را به خوشی و خرمی سپری دارید


دریافت اندرزنامه و اوستای گواه گیری با آوای موبد کورش نیکنام

اطلاعات اضافی