به ما بپیوندید                 

به خشنودی اهورامزدا

 

بازگشت زرتشت

 

هزاران سال از پیام پاک زرتشت گذشته، ما کجا ایستاده ایم؟

در دوران پیش از زرتشت ؟

و یا جهان نوینی که زرتشت خواستار ساخت آن بود را ویران کرده ایم؟

پاسخش بسیار سخت است و بیانش سخت تر !

آیا غیر از این است که جوامعی بی پیشینه ولی پیشرفته که امروزه ادعای تمدن می کنند هنوز هم نتوانسته اند به آنچه زرتشت هزاران سال پیش گفته بود برسند؟!

ما کجا ایستاده بودیم و اکنون کجاییم ؟ چاره در چیست؟

آیا زرتشت باید بازگردد تا پیامش را دوباره برایمان بازگو کند؟

چرا خودت کاری نمی کنی؟

 

بیایید دوباره شروع کنیم، همانند روزی که زرتشت هزاران سال پیش همچون آموزگاری شکیبا شروع به راهنمایی مردم کرد.

من و تو ، همه در این فرایند شرکت کنیم و همانند او شویم!

 

نخستین پیام او، سختی ها، مخالفت ها، نخستین پیروان اندک، ولی زرتشت از پای ننشست و به راهش ادامه داد.

زرتشت هر آنچه پیش از او بد و ناشایست بود کنار نهاد و رسم مهر، خوبی و نیک بودن را زنده کرد.

 

زرتشت اندیشه نیک را بنیاد زندگی نهاد و با گفتار نیک ذهن های تاریک را روشن ساخت و با کردار نیک به نیکی جامه ی عمل پوشانید.

زرتشت خدایان پنداری را نادرست خواند و نخستین دین یکتاپرستی را به جهانیان به ارمغان آورد، دینی که با وجدان پیوند خورده و اهورامزدا هستی بخش بزرگ و دانا خدای اوست، او به مردان و زنان برابری داد و تبعیض ها را کنار زد، جنگ و کشتار و خونریزی را به هر منظوری ناشایست دانست و از آن پرهیز خواست، پیام کار و کوشش داد تا جهانی زیبا و آباد و خرم داشته باشیم تا همه در رفاه و آسایش باشند.

زرتشت خشم و نفرت را ناشایست دانست و صلح و دوستی و آشتی را خواستار شد.

زرتشت دروغ را ویرانگر زندگی بشریت دید و مبارزه در برابر دروغ و ظلم و همچنین راهنمایی گمراهان را وظیفه هر زرتشتی دانست.

زرتشت انسان را از همه بکن و نکن ها و بندهای ساخته دست بشر رهانید و آزادی و اختیار همراه با اندیشه نیک را جایگزین آن کرد.

اندیشه زرتشت تنها شامل انسان ها نشد و گیاهان و جانوران (جانداران) و به بیانی دیگر زمین و زیستگاه ما را نیز در برگرفت!

 

چطور می شود پیرو چنین اندیشه ای نشد و نبود و باور به چیز دیگری داشت ؟!

مگر از نا آگاهی و گمراهی و یا سودجویی و خودخواهی !

که نشانگر سنگینی خویشکاری و وظیفه ماست در زدودن آن.

 

پس بیایید ما نیز همچون زرتشت باشیم !

راه راستی و اشویی را بجوییم و در گسترش پیام زرتشت بکوشیم، همانند روز نخست که زرتشت شروع کرد.

 

آری ، بازگشت زرتشت یعنی بازگشت تو به زرتشت و این بازگشت به آینده است.

راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.

وهمن روز از ماه بهمن 3753 زرتشتی. آرمین.

اطلاعات اضافی