به ما بپیوندید                 

چکامه ای بسیار زیبا از کدبان عونی که آن را به زرتشتیان هدیه کرده اند. از ایشان و کدبان رفیعی که این چکامه را برای ما ارسال کردند بسیار سپاسگزاریم و برای شما بهترین ها را آرزو داریم.


کتاب نغمه های زندگی
(ثبت در کتابخانه ملی ایران به شماره 882349 ح - 02/04/1388 - 36/و88/6768)

چکامه تفاوت:

خوشا آنکه دلی بیدار دارد
زبانی چون گل بی خار دارد

میان جمع یاران گر نشیند
بسی سنجیده او گفتار دارد

به اعمالش نظر کن تا ببینی
چه نیکو در عمل کردار دارد

درون پاک او از چهره پیداست
هر آنکس که نکو پندار دارد

همیشه خنده رو دارد جبین باز
به هر کس او چنین رفتار دارد

ولیکن در مقابل فرد نادان
زبانی تلخ همچون مار دارد

حقیقت را نمیداند از آن رو
همیشه او سر انکار دارد

دلی تیره چنان شبهای بی ماه
درونش او دلی بیمار دارد

اگر با او به مجلس در نشینی
سخن از یاوه ها بسیار دارد

سر حرف خودش دارد سماجت
سر حرفش بسی اصرار دارد

هر آنکس با خرد سنجد سخن را
یقین دان روشن او افکار دارد

نگر تا فرق انسان را ببینی
تفاوت هر گلی با خار دارد

اطلاعات اضافی