به ما بپیوندید                 

فرق میان درود و سلام:


چه زمانی و به چه کسی درود میفرستید؟


زمانی کهبه دوست یا آشنا یا کسی برخورد میکنید که برای شما با ارزشو گرامی است یامیخواهید احساس دوستی و مهر خود را به او بفرستید درود میگوئید.


پسدرود برگیرنده عشق و مهر و انرژی مثبت شماست که به کسی که میخواهیدمیفرستید. درود گفتن به کسی یعنی فرستادن بهترین آرزوها به او.


ولی سلام:


سلام از واژه عربی "سلم" یعنی سر به فرود آوردن و به چم تسلیم شما دربرابر کسدیگر است. سلام از فرهنگ عرب گرفته شده و برای آن فرهنگ که دایمادر جنگ و خونریزی بودند در بر گیرنده این پیام بود که من جنگی با شماندارم و نکته مثبتسلام هم از اینجاست که دست کم تسلیم میشوی و سالممیمانی!!!


پس "سلام" از ترس و زبونی ناشی است و هیچ پیام دوستی یا مهر آمیزی ندارد.


اما "درود" از روی عشق و مهر و گرامی داشتن است .....


حال به شماست که تصمیم بگیرید با دوستانتان با عشق و نگاه مهر آمیز روبرو شوید یا با خود کم بینی و ترس و ضعف!

دکتر خسرو خزایی (پردیس)

اطلاعات اضافی