به ما بپیوندید                 

سوشيانت ، سوشیانس


نخست باید دید این واژه به چه چمی است، سو به چم (معنی) "سود رساننده" است و این کلمه نخستین بار در گات ها مطرح میشود و اشوزرتشت خود را سوشیانت میداند. در گاتاها هات 34 و بند 13 میفرماید : " ای مزدا اهورا ، راهی را که به من نشان دادی راه آموزش سوشیانت ها است که نیکی در پرتو راستی و شادی بدست آید" بر پایه این باور سود رسان ترین و نیک ترین فرد هر زمانه را باید سوشیانت آن زمان دانست و هر کس در گیتی میتواند با کوشش و پشتکار و دانش اندوزی و با برخورداری از وجدان و خرد و فراگیری و پرورش اخلاقیات و ویژه گی های انسانی به این برترین پایه آدمیت رسیده و سوشیانت زمان خود گردد.

و این برخلاف دیگر ادیان است که در انتظار موعودی هستند که در آخرین لحظه ای که جهان و گیتی در حال فروپاشی است خواهد آمد و جهان پر از آلودگی را با جنگ ، کشتار و خونریزی مجدد پاک خواهد کرد!

چه بسا نخستین گام برای سوشیانت بودن شروع از خود است، خودمان ، نزدیکانمان و در گام های پسین هر آنچه که از دستمان بر بیاید برای سود رسانی به دیگران.

گات ها ، هات 34 بند 13: ای خداوند هستی بخش راهی را که به من نشان دادی راه نیک منشی است ، راهیست که بر مبنای آموزش سوشیانس ها ( سود رسانندگان و نجات دهندگان بشر ) قرار گرفته است. آموزشی که توصیه می کند هر نیکی که به منظور انجام کار و در پرتو راستی انجام شود شادکامی به بار خواهد آورد. آموزشی که انسان را به خرد و دانش واقعی رهبری می کند و پاداش آن رسیدن به توست ای خداوند خرد.

اگر روزی شکستی و بدبختی رو می کرد و دشمن فرومايه ای غالب می آمدو اگر زمانی ديو خشکی سرزمين ايران را در کم آبی و قحطی فرو برد اگر روزگاری تيرگی و سياهی در آسمان ايران نمودار گرديد نهراسيد و اميدوار باشيدکه خورشيد تيز است از بالای البرز کوه دگر باره بر شما نور خواهد افشاند خود اشو زرتشت نيز در سرودهای گاتها پيوسته پيروان خود را به آينده بهتر و انتظار ساختن روزگار خوش تر و سر افرازی اميدوار می سازد و می گويد با کار و کوشش و سعی و عمل مسلحانه در برابر سپاه اهريمن و اهريمن خويان ايستادگی نمايند  و از ميدان کارزار جور و ستم و پليدی و زشتی نگريزند بلکه آنقدر ايستادگی نمايند تا پيروزی قطعی و فتح نهايی نصيب آنان گردد عقيده به سوشيانت  می آموزد که به پيش برويد و گذشته را رها سازيد يعنی آينده گرايی و حرکت به آينده ای که بهتر از امروز خواهد بود و قناعت نکردن به يک زندگی فقيرانه و تحت ظلم و اميدوار است و آنکه اميدوار است زنده است .

روح زندگی در اوست بی شک در پرتو همين است که ايران ما روی نجات خواهد ديد و از فلسفه اين عقيده مقدس بوده که ايرانيان را به شجاعت و دلاوری ترغيب نموده ؛يکی از ويژگی های قوم ايرانی اميد به آيندهاست که پيوسته از زمان حال به آينده توجه دارد عقيده سوشيانت بيانگر اين حقيقت است که روزی فرا خواهد رسيد که عدالت و آدميت و راستی پيروز گردد و بديها بروند و نيکی ها باز آيند خيانت و دروغ و ناراستی و فساد فردی و اجتماعی از جهان رخت بربند و سازش همگانی و عدالت اجتماعی مطلق و برابری و راستی حکمفرما شود عقيده به سوشيانت می گويد آدم منتظر هم از نظر فکری و هم از نظر علمی و مادی يک آدم يا يک ملت آماده است

پس سوشيانت حتما نبايد يک فرد باشد بلکه تک تک ما می توانيم بخشی از آن باشيم (مانند سی مرغ عطار) عقيده به سوشيانت اعتقاد به اين است که وعده خداوندگار در کتابهای دينی و همچنين  آرزوی تمامی آدمهای پارسا و صالح تحقق خواهد يافت و جامعه ای که در آن آدميت و عدالت و حقيقت برای هميشه حکمفرمابوده باشد هرگز بازيچه دست ستمکاران نخواهد شد. رسالت سوشيانت از برای همين است. آزاد و پاينده باد ايران و سربلند باد ايرانی.


---------------------------------------سوشیانس در پرتو امشاسپندان به جایگاه سپنتامینو می رسد        

كامبیز رستمی  

۰۶ خرداد ۱۳۸۷

موبد پدرام سروش پور در پژوهشگاه فرهنگ اسلامی از سوشیانت گفت موبد پدرام سروش پور، نماینده کنکاش موبدان تهران، در نشست موعودگرایی در دین زرتشت که روز پنجم خرداد در موسسه پژوهشی انتظار نور برگزارشد، با بیان اینكه انسان به عنوان اشرف مخلوقات محترم است و دروغ پرست یا دروغ گو می بایستی آگاه شوند و به سوی اهورامزدا روی آورند. به ویژگی ها و مشخصات سوشیانس در اندیشه های اشوزرتشت و دین زرتشت پرداخت.

 

  موبد سروش پور، از سوشیانس ها به عنوان نمادی از انسان هایی  که به هفت مرحله وهومن، اشا، شهریور، سپندارمزد، خورداد ،امرداد و سپنتامینو دست پیدا کرده اند و همانند خود اشوزرتشت، سود رسان مطلق هستند، نام برد.

 

نماینده کنکاش موبدان از بندهای پایانی هات 34 به عنوان بند هایی که در آنها از سوشیانس نام برده شده است یاد کرد.

 

ایشان با خواندن بند دوم هات 34 گاتها، اولین مشخصه سوشیانس را اشا و تجسم راستی دانست. اندیشه مند بودن را با توجه به بند 3 هات 34به عنوان دومین بعد سوشیانس برشمرد، بعد سوم سوشیانس را نیز توانمندی معنوی سوشیانس دانست و با اشاره به اینکه رد پای این سه بعد در فلسفه های اسلامی با نام های عقل ،عشق و اراده دیده می شود، از این سه بعد به عنوان سه بعدی که بالفعل در وجود همه وجود دارد نام برد و پرورش این سه بعد در کنار هم را سبب بالندگی بعد چهارم، سپنته آرمییتی، نوعی منش مینوی و یا ایمان، دانست.

 

به گفته موبد سروش پو  وظیفه و آرمان سوشیانس در بند 7و10 هات 34 یسنا، آموزش و پیشبرد جهان با  بیان و آموزش های خود و آوردن تمام دروغ گویان و زشت کرداران به سوی اهورامزدا است.

 

هموند انجمن موبدان تهران هات 34 بند 11 را بندی دانست که از دو امشاسپند دیگر هئوروتات و امرتات ، رسایی و جاودانگی، نام برده است و کسی که در او این شش مرحله شکل بگیرد می تواند به هفتمین مرحله ، سپنتامینیو، یا به تعبیر سهروردی نور اقرب یا نزدیکترین نور به نورالانوار، بالاترین جایی که انسان می تواند به آن برسد ، دست یابد. این شخص همان تجسم سوشیانس است.

 

موبد سروش پور با خواندن دو بند 12 و 13 از هات 34 آیین پیشرفت را به گفته اشوزرتشت، راه نیک منشی و راهی که بر مبنای آموزش سوشیانس ها است دانست و سوشیانس ها را نماد انسانهایی معرفی كرد، که این هفت مرحله را گذرانده اند و همانند خود اشوزرتشت، سود رسان مطلق هستند.

 

ایشان پیشرفت و تکامل را آرمان بشر در گاتها خواند و اضافه کرد: هیچ انسان باورمندی نمی تواند از پیشرفت دست بر دارد وسوشیانس نماد چنین باوری است. سوشیانس کسی نیست که جهانی را که ما به بدی گسترانده ایم را  یکددفعه پاک کند. به گفته ایشان،  تبلور سوشیانس زمانی است که ما به تکامل رسیدیم و نیکی ها به اوج خود رسیده باشد و طبیعی است که طبق فلسفه آفرینش بدی هم به اوج خود رسیده باشد و سوشیانس در آخرین مرحله بدی را از بین می برد.

 

موبد سروش پور با خواندن بندهای دیگر گاتها که در آنها به موضوع سوشیانس ها پرداخته شده است، تاکید اشوزرتشت را به داشتن سلاح دانش و خرد برای سوشیانس و آگاهی و راهنمایی تمام انسان ها به سوی اهورامزدا را متذكر شد.

 

ایشان در ادامه سخنانشان به موضوع سوشیانس در متون دیگر زرتشتی پرداخت و یادآوری نمود که اوستا، نگاه اسطوره ای به این موضوع  دارند. نماینده انجمن موبدان تهران با استناد به متنهای اوستا تاكید نمود كه با ظهور سوشیانس تمامی نمادهای اهریمن از جمله خشم و آز و كین و مرگ نابود می شوند و حتی خشم با سلاح نیز از پیشگاه او(سوشیانت) می گریزد. همچنین در پاسخ به یكی از پرسش كنندگان در مورد چگونگی این رویداد گفت: اگر تمام تلاش ما گسترش نیكی ها و آگاهاندن انسانها باشد آنگاه جهان به جایگاهی می رسد كه سوشیانت جلوه می كند. بدون آنكه نیازی به ابزارهای اهریمنی برای گسترانیدن نیكی مطلق در جهان باشد.

 

نماینده کنکاش موبدان تهران، در پایان سخنانشان به پرسش های باشندگان نشست در مورد سوشیانس پاسخ گفتند.

 

در پایان نشست رسمی که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، با توجه به علاقه باشندگان در مورد مسایل دیگر دین زرتشت ، موبد سروش پور مورد پرسش قرار گرفت که ایشان به صورت خصوصی به آنها پاسخ گفت.

 

مسیولین برگزاری که این نشست را  در راستای شناخت مهدویت در دیگر ادیان  برگزار کردند ،ابراز علاقمندی کردند که با توجه به ناتمام ماندن بحث نشست دیگری تشکیل شود.

 

موبد پدرام سروش پور نیز در ابتدای سخنانشان با سپاسگزاری از موسسه ی پژوهشی انتظار نور، استمرار چنین حرکاتی را با توجه به احترام و پذیرفتن یکدیگر خواستار شد.


---------------------------------------------------------------------------


شاید بتوان کوروش کبیر را نخستین منجی در جهان نامید       

مهربان افسر كشمیری  

۲۹ آبان ۱۳۸۷

سخنرانی موبد پدرام سروش پور در دانشگاه علوم پزشكی كاشان

 

شامگاه دوشنبه 27 آبان ماه بیش از 150 نفر از دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی كاشان در تالار آمفی تئاتر این مجموعه گرد آمده بودند تا به سخنرانی موبد پدرام سروش پور گوش فرادهند و با منجی در دین زرتشت آشنا شوند.

 

به دنبال خوش آمدگویی مجری مراسم، موبد پدرام سروش پور سخنرانی خود را در مورد سوشیانت آغاز نمود. نخستین بخش سخنان وی، تاكید بر یكی بودن حقیقت ادیان بود و از سوی دیگر اشاره نمود كه ایرانی بودن ما و داشتن فرهنگ ایرانی مهمترین مشتركات ما است. به گفته این هموند انجمن موبدان، فرهنگ یعنی برداشت ما از حقیقت دین كه از تلاش پدران و مادران ما برای شناخت حقیقت دین شكل گرفته است.

 

موبد سروش پور در ادامه با توضیح تعدادی از واژگان اوستایی تلاش نمود تا پیش زمینه اولیه را برای بحث در مورد سوشیانت ایجاد نماید. او از اهورامزدا،‌پروردگار یكتا سخن راند و آن را دانای بزرگ هستی بخش معنی نمود. از سپنتا مینو و انگره مینو دو گوهر همزاد سخن گفت كه در اندیشه آدمی حضور دارند، گاتها را نقطه اتصال اشوزرتشت با اهورامزدا و سرودهای اشوزرتشت نامید و آن را قسمتی از اوستا خواند. همچنین به متون دیگری اشاره نمود كه بر اساس زمان و مكان خاص به وجود آمده اند و شامل برداشتهایی بودند از اوستا و گاتها كه برای آن زمان خاص مفید بوده اند.

 

وی همچنین به نواندیشی دینی اشاره نمود و گفت در جوامع دینی باظهور نشانه های مدرنیت و تاثیر آن بر زندگی دینی جنبشی به وجود آمد به نام نو اندیشی دینی که با تکیه بر متون مقدس سعی دارد برداشتی نو و واقعی از دین ارائه دهد .

 

با این مقدمه چینی موبد پدرام سروش پور از ویژگی های سوشیانت سخن گفت وی نخست به معنی این واژه كه نخستین بار در گاتها آمده است اشاره نمود و آن را به معنای سودرسان خواند. سپس به هات 34 گاتها اشاره نمود و با استفاده از بندهای گوناگون این هات ویژگی های سوشیانت را بازگو نمود. وی با اشاره به واژه «است وت ارته» آن را به معنای تجسم قانون اشا و راستی نامید و نخستین ویژگی سوشیانس را عین راستی بودن روان فرد نامید.

 

در ادامه با اشاره به بند 3 هات 34، سوشیانتها را خردمندترین و اندیشمندترین انسانها خواند. با مرور بندهای بعدی این هات متوجه می شویم كه سوشیانت انسان كاملی است و ویژگی های امشاسپندان همچون نیك اندیشی، راستی، توانایی و شهریاری آرزو شده،‌مهر و عشق و فروتنی،‌رسایی و كمال و جاودانگی را در خود دارد.

 

«سوشیانت با چه چیز مبارزه می كند؟» بخش بعدی سخنان این هموند انجمن موبدان را تشكیل می داد.

 

به گفته موبد پدرام سروش پور سوشیانت با دیوهای مخالف امشاسپندان در مبارزه است،‌نخست دروغ، و این به معنای مبارزه با دروغ كار نیست زیرا دروغ كار را باید به راه راست هدایت كرد، پس سوشیانت با دروغ مبارزه می كند. خشم وكین دومین موردی است كه سوشیانت به مقابله با آن برخواهد خواست و و هیچ گاه سوشیانت خود برای كین خواهی نخواهد آمد. مبارزه با فقر و عدم تساوی انسانها بخش دیگری از كار سوشیانت است. همچنین به مبارزه با آز، طمع و مرگ نیز می پردازد.

 

به گفته موبد پدرام سروش پور زمانی سوشیانت خواهد آمد كه اندیشه نیك در جامعه فراگیر باشد و مردم بخواهند اندیشه هایشان را رو به جلو پیشرفت دهند، سپس سوشیانت كه انسان كاملی است خواهد آمد تا قدم نهایی را بردارد.

 

موبد پدرام سروش پور در ادامه به دیدگاه انجمن موبدان اشاره نمود و گفت هر كدام از انسانها می توانند سوشیانت باشند. وی گفت بزرگترین ماموریت دینها نشان دادن راه است نه اعمال باید و نبایدها . اما قسمت دیگر سخنان این هموند انجمن موبدان اشاره به مفهوم انتظار بود و آن را به معنی امید معنی كرد تا جامعه در زمان سختی دچار ناامیدی نشود.

 

بدین ترتیب نوبت به اوستا رسید تا سوشیانت ها در اوستا بررسی شوند. به گفته موبد سروش پور در اوستا از سه سوشیانت نام برده شده است، اشیدربامی، اشیدرماه و سوشیانس.

 

اشیدربامی كه به اوستایی اوخشیت ارته نامیده می شود به معنای گستراننده راستی است و برخی بر این اعتقادند که این فرد را می توان کوروش کبیر نامید . در عین حال که کوروش هخامنشی در تورات نیز به عنوان منجی یا نجات دهنده شرق اسم برده شده و بیشتر متفکرین بر این باورند فردی كه در قران نیز به نام ذوالقرنین  آمده نیز همان کورش هخامنشی می باشد ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ و شاخ در ادبیات ایران باستان نماد فره ایزدی می باشد . کوروش تنها پادشاهی بوده که همزمان دارای دو فره قدرت و دانایی بوده است .

 

اما اشیدرماه در اوستا اوخشیت نمنگهه آمده است به معنای گسترش دهنده نماز و نیایش. و عده ای نیز این فرد را به اردشیر بابكان نسبت می دهند چون او در زمانی که فرهنگهای بیگانه در این سرزمین سیطره پیدا کرده بودند بار دیگر یکتاپرستی و نیایش به درگاه او را در این سرزمین رواج داد.

 

سومین منجی در اوستا با واژه استوت ارته به كار رفته است و كسی است كه با بدعت ها مبارزه خواهد كرد. مهمترین این بدعتها ، آن افکار نادرستی است که به ادیان الهی نسبت داده شده و آنها را از اصل و حقیقت خود دور کرده اند.

 

با پایان یافتن سخنان موبد پدرام سروش پور نوبت به پرسش و پاسخ رسید در این بخش نیز نكاتی چون محرم و نامحرم، داشتن شریعت و چایگاه آتش در دین زرتشت مطرح شد كه از سوی این هموند انجمن موبدان با پاسخهای شایسته ای همراه بود.

اطلاعات اضافی