انجمن های جهانی زرتشتیان

انجمن های جهانی زرتشتیان

انجمن جهانی بزرگ بازگشت   http://www.bozorgbazgasht.com
انجمن جهانی زرتشتیان  http://w-z-c.com
سازمان جهانی زرتشتیان  http://www.w-z-o.org
انجمن جهانی زنان زرتشتی  http://www.zwin3.net
 انجمن جهانی مزدیسنان

 The International Mazdayasnan Oorder

 P.o.box 3387 Eugene , Oregon 97403 – U.S.A