نسک های گوناگون

تنها دانلود نکنیم ، فرهنگ کتاب خوانی را هم گسترش دهیم

 

 

 نسک های زرتشتی به زبان های دیگر

English

A QUICK LOOK AT THE RELIGION -  

History of Zoroastrianism -

Khordeh Avesta 136 MB - 

Khordeh Avesta 2 MB -

Gatha , By D.J. Irani -

Gatha , By Mobed Firouz Azargoshasb -

Gatha , By A.Jafarey -

A Manual Of Pahlavi , Part II , NYBERG -

Moral extracts from zoroastrian books -

THE RELIGIOUS CEREMONIES and CUSTOMS OF THE  PARSEES

Zoroastrian Civilzation -

Zoroastrians Their Religious Beliefs and Practices .  MaryBoyce

Zoroastrian Theolgy -

Zarathushtra -

A Treasury of Quotations -

Zarathushtras way of life by Maneckji Nusservanji Dhalla -

A Sequel To Essentials of Zoroastrianism -

The Message of Zarathushtra Ali Akbar Jafari -

Textual Sources for the Study of Zoroastrianism Textual Sources for the Study of Religion

Thus Spake the real Zarathushtra_ Shahriar Shahriari -

Homage Unto Ahura Mazda _ DHALLA -

Chidag Andarz i Poryotkeshan_ A Zoroastrian Catechism -

Dadestan-i Denig _ Religious Decisions -

Jamasp Namak _ The Book of Jamaspi -

Qissa-i Sanjan _ History of emigration of Zoroastrians to India

Sad Dar _ a hundred subjects -

SELECTIONS OF ZADSPRAM -

Shayest Na-Shayest _ Proper and Improper -

THE BOOK OF ARDA VIRAF -

The Bundahishn -

THE RELIGIOUS CEREMONIES AND CUSTOMS OF THE PARSEES

The Woodcutter and his Fortune _ Mushkel Aasan -

Zand-i Vohuman Yasht _ Commentary on the Vohuman Yasn

(101) Name Of GOD -

Antique postcards depicting Zoroastrianism -

Are the sacred writings other than Gathas non Zoroastrian -

Farvahar -

Homage Unto Ahura Mazda -

Is Zoroastrianism Dualistic or Monotheistic -

On the Orthodoxy of Sasanian Zoroastrianism -

Zoroastrian in Iran -

The Posiyion of Zoroastrian Women  -

Zarathushtra and his antagonists : a sociolinguistic study with English and German translations of his Gathas / Helmut Humbach and Klaus Faiss


Homage Unto Ahura Mazda

In Search of My God

 


Germany

in   dinebehi.com/de

نسک های تاریخی

دو قرن سکوت- عبدالحسین زرین کوب

چکیده ای از تاریخ ایران

ناله های جندی شاپور
ایران باستان
تاریخ ایران
اطلس تاریخ ایران
زندگی نامه ی کورش بزرگ
بازخوانی تاریخ ایران زمین ، بخش : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

زبان پارسی

واژه نامه زبان پاک- احمد کسروی

پارسی بگو

واژه نامه – هومر آبرامیان

خود آموز خط اوستایی

واژه های فارسی ، محسن شاملو

واژه نامه کوچک زبان پارسی ، مهرانگیز فرمین

واژه نامه پارسی سره ، فرهنگستان زبان پارسی

فرهنگ پایه واژه های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره ، تهمورس جلالی

 

ادبی – فرهنگی

شاهنامه فردوسی

چهارپاره های عمر خیام نیشابوری (با برگردان انگلیسی)

خسرو و شیرین- نظامی گنجوی

طرب نامه – نظامی گنجوی

عشاق نامه – عبید زاکانی

گزیده هایی از مثنوی مولوی

گلشن راز

لیلی و مجنون

موش و گربه – عبید زاکانی

همستاری ( دیالکتیک ) در گاتها و مثنوی

http://mobedjamshidi.com

گوناگون

پژوهشی در منش ملی و منش پارسایی در ایران

داروی خرسندی

روشهای درمان پزشکان زرتشتیان در ایران باستان

سری کامل کتاب های احمد کسروی :      بخش 1         بخش 2