نسک های درسی زرتشتیان ( دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان )

 

 

آموزش دین زرتشتی سال اول دبستان

سال اول دبستان


دانلود

 

دانلود

 

دانلود


 

این مجموعه شامل نسک های سال اول دبستان ، راهنمای آموزگار و نسک نوآموز میباشد.

 

راهنمای آموزگار

 

نوآموز

 

   آموزش دین زرتشتی سال دوم دبستان

دانلود

 

فهرست : خدا یکی است ، اشو زرتشت ، ما یکتا پرست هستیم ، گات ها ، پیام اشو زرتشت ، شناختی دیگر از اهورا مزدا ، یک نیایش کوتاه ، پرستش سو و نشان ویژه زرتشتیان ، احترام به پدر مادر و آموزگار

 

    آموزش دین زرتشتی سال سوم دبستان

دانلود

 

فهرست : دین راستی ، پیام آور آیین راستی ، نیایش راستی ، اشویی ، اندیشه نیک ، اهورا مزدا ، گفتار نیک ، پیمان دین ، کردار نیک ، پیمان دین ، یتااهو وئیریو

 

    آموزش دین زرتشتی سال چهارم دبستان

دانلود

 

فهرست : جشن ها ، هنگام نیایش ، گاهنبار ، فروهر ، امشاسپندان ، خدایان پنداری ، آفریده های نیک اهورامزدا ، درستی و پایداری تن

 

    آموزش دین زرتشتی سال پنجم دبستان

دانلود

 

فهرست : یادآوری ، یکتاپرستی در دین زرتشتی ، سدره و کشتی ، سروش واژ یا سروش باج ، نامه های دینی زرتشتیان ، آتش ، چند درس کوتاه

 

 

 

 

    آموزش دین زرتشتی سال اول راهنمایی

دانلود

 

فهرست : گهنبار میدیوشهم ، بنیاد آتشکده ، درختکاری برای سرسبزی و جاودانگی طبیعت ، رشته تیر و باد درست کنیم ، آتش افروزی پیش از نوروز (1) ، آتش افروز پیش از نوروز (2) ، مهر و فروتنی ، نوروز و زایش زرتشت ، راستی و راستگویی ، کتاب مقدس اوستا ، اشویی و پاکیزگی ، آیین جَشَن خوانی ، جشن تیرگان ، جشن پیروزی ایرانیان

 

    آموزش دین زرتشتی سال دوم راهنمایی

دانلود

 

فهرست : پایه های دین زرتشتی ، چگونه سدره پوش شویم ، خانواده نوین زرتشتی ، باستنی های دینی و مسوولیت رفتاری ، دوختن سدره ، تخته نرد نمادی از زندگی ، برای نوروز خانه تکانی کنیم ، بیماری پدر بزرگ ، پیامبری اشو زرتشت ، آزادی از دیدگاه اشوزرتشت ، روزنامه دیواری درست کنیم ، ارزش کتابخانه در دین زرتشتی ، نماینده زرتشتیات در مجلس ، شکل رهبری دینی و اجتماعی زرتشتیان ،

 

   آموزش دین زرتشتی سال سوم راهنمایی

دانلود

 

فهرست : اشوزرتشت و گات ها ، آیین راستی پس از اشو زرتشت (1) ، آیین راستی پس از اشو زرتشت (2) ، ادبیات اوستایی و سرنوشت اوستا ، زند و پازند ، مانی و مزدک ، دین ، مراسم سنتی ، نماز ، گاه شماری ( تقویم زرتشتیان ) ، راهنمایی و رهایی ( بیاموزید و بیاموزانید ) ، مانترن

 

                                                              

 

 

    آموزش دین زرتشتی سال اول دبیرستان

دانلود

 

فهرست : مهاجرت آرییان ، روند تکامل بشر ، اسطوره ، زندگی اشوزرتشت ، پیامبری اشوزرتشت ، اسطوره پیامبری اشوزرتشت ، گاثاها ، یسنا هات 27 ، آموزش خط دین دبیره ، یکتایی اهورا مزدا در گاهان ، یکتایی اهورامزدا در اوستا ، صدو یک نام خدا ، اوستا ، سرگذشت اوستا ، دستور آذرپاد ماراسپندان ، امشاسپندان ، هفت امشاسپندان ، نماد های مادی امشاسپندان بر سر سفره های آیینی ، ایزدان ، آشنایی با ایزدان ، ایزد مهر در اوستا ، چهار آخیش ، آتشکده های معروف ساسانی ، آتشکده تهران ، سدره و کشتی ، آیین سدره پوشی ، سفره سدره پوشی

 

    آموزش دین زرتشتی سال دوم دبیرستان

دانلود

 

فهرست : مهاجرت آریاییان ، زندگی اشوزرتشت ، نگاهی به پهلوانان شاهنامه در اوستا ، اوستا و گاثاها ، امشاسپندان ، سپنته مینیو یا مینوی مقدس ، زبان های ایرانی ، زند و پازند ، میراث گذشتگان ، اشه ، نماز و پرستش سوی زرتشتیان ، گاهشماری زرتشتی ، گاهشماری ایران پس از ساسانیان ، بهشت و دوزخ ، بهشت و دوزخ در گاهان ، بهشت و دوزخ در اوستا و نوشته های پهلوی ، سوشیانت در گاثاها ، سوشیانت در اوستا ، کوروش بزرگ ، سوشیانت و ذوالقرنین ، جشن و شادی در دین زرتشتی ، جشن های ماهیانه ، جشن تیرگان و مهرگان ، گاهنبار ، آیین گاهنبار ، جشن رپتون

 

   آموزش دین زرتشتی سال سوم دبیرستان

دانلود

 

فهرست : ارزش دانش در دین زرتشتی ، آموزش و پرورش در ایران باستان ، گندی شاپور ( جندی شاپور ) ، اشون - دروند - نادان ، دوستان و یاران اشوزرتشت و انجمن مغان ، دشمنان اشوزرتشت در گاهان ، جایگاه زن در دین مزده یسنی و ایران باستان ، خانواده در ایران باستان ، پنج نوع ازدواج در ایران باستان ، بخش های وجودی انسان ، جاودانگی روان و آیین درگذشتگان ، فرّه ، سپنته مینیو و انگره مینیو ، گسترش نیکی و مبارزه با بدی ، پاکی و ناپاکی ، اخلاق زرتشتی ، امشاسپندان سرچشمه خوی های نیک (1) ، آشتی و آرامش در دین مزده یسنی ، امشاسپندان سرچشمه خوی های نیک (2) ، امشاسپندان سرچشمه خوی های نیک (3) ، اندرزهای ایرانی

 

 

 دیگر نسک های درسی ارائه شده 

پایه اول راهنمایی  -  پایه دوم راهنمایی  -  پایه سوم راهنمایی

پایه دوم دبیرستان

خرده اوستا ویژه دانش آموزان