نوشتار هایی از موبد فیروز آذر گشسب‌

 

سخنی چند راجع به گاتاها

راه رسیدن به رسایی و کمال