پرستشگاه زرتشتیان

پرستشگاه های زرتشتیان ، نام مجموعه ای است که در باره ساختمان های دینی و معابد و زیارتگاه های پارسیان از روزگاران باستان تا کنون سخن میراند .

این مجموعه از روایات مختلف و کتب گوناگون نویسندگان گذشته و حال گردآوری شده و بخشی است از تاریخ زرتشتیان پس از برافتادن دولت پارسیان و هجوم تازیان بر ایران.

این مجموعه ارزشمند از رشید شهمردان را در دو بخش از همین جا میتوانید دریافت کنید:

پرستشگاه زرتشتیان 1

پرستشگاه زرتشتیان 2