به ما بپیوندید                 

سو استفاده بهاییان از نام و آموزش های زرتشت و زرتشتیان برای اعتبار بخشیدن به خودچندی است که تازیان ایرانی نما با راه اندازی سایت ها و مطالب دروغ کوشش میکنند تا دین زرتشتی را که ایرانیان اندیشمند و آزاده را بیدار کرده درنگاه مردم وارونه جلوه دهند ، ولی چیز جدیدی که با آن روبرو شده ایم بهاییان هستند. آنها با توجه به قدرت و ثروت سیاسی که درسراسر جهان پیدا کرده اند کوشش میکنند تا این فرقه جدید از اسلام رانماینده زرتشت و زرتشتیان جلوه دهند! در نوشته های خود مینویسند که زرتشتیان برای در امان ماندن از دست اسلام، بهایی شدند و بهایی میشوند ! واین تازه ابتدای ماجراست تا جایی که میگویند که زرتشت آمدن آنها را مژدهداده و ... . براستی که دروغ و اهریمن هیچ مرزی را نمی شناسند. شوربختانه کم نیستند کسانی که آگاهی ندارند و این دروغ ها را بدون هیچگونه پرسش و اندیشه ای می پذیرند. دین زرتشتی هیچ گونه پیوند و ارتباطی با این فرقه اسلامی (بهاییت) ندارد و هرگز نیز نداشته است و هرگز نیز نخواهد داشت.

گوشزد میکنیم که بهاییان کمتر دروغ پردازی کنند و از نام و نشان و آموزش های زرتشت و زرتشتیان جهت کسب اعتبار برای خود استفاده نکنند!


شکسته باد اهریمن شکسته باد اهریمن شکسته باد اهریمن


در ادامه بخواید نوشتاری کوتاه از کدبان فرید شولیزاده در اینباره:


بهائیت بعنوان یک بدعت و فرقه شوم که از بطن کشمکش هایسیاسی اسلام سنی وشیعه بیرون امده همواره مانند یک دمل چرکین بر پیشانیدستگاه تبلیغاتی استعمار پیر خود نمایی میکند بدعتی که ادامه پروژه ایرانستیزی و پاره پاره کردن این خاک اهورایی است.

انچه جالب توجه است دشمنیشدید و هدفمندی است که این قوم لعیم با بنیان فرهنگ و ریشه های فکری ایرانزمین و در راس آن آیین بهی و زرتشتیان دارند در حالی که باب استانهای شمالیکشور را در ابتدا برای ترویج تفکر خود انتخاب کرده بود اما بعد از مدتیشاهد هجوم و تمرکز یافتن پیروان او در نقاطی از کشور هستیم که مراکز ومبداء تمدن خواستگاه اندیشه آریا بوم بوده مانند شیراز، آباده ، مرو دشتو... که ریشه های پارسی این سرزمین را در خود جای داده اند.

حضور آن همهبهائی در آباده که خواستگاه کوروش و پاسارگاد را در خود دارد یا مرو دشت کهقصرهای شهر پارسه در کنار خود دارد و... نشانه چست؟ انیرانی بودن این فرقهزمانی بیشتر نمود پیدا کرد که پیروان باب جسد او را بعد از 50 سال پنهاننگه داشتن به اسرائیل مهد ادیان سامی بردند و بر دامنه همان کوهی که وصیتکرده بود دفن کردند و با صرف ملیونها پوند از خزانه دولت فخیمه انگلیس چنانکاخهایی برای جسد و ساختن که خود هم انگشت بدهان ماندند.

باب حذف زرتشتیان از بافت اجتماعی ایران را یکی از بزرگترین اهداف خودمیدانست و به کرات گوشزد میکرد در صورت رسیدن به قدرت در اولین قدم گردنتمام زرتشتیان را با اره از پشت سر خواهد برید و... بعد از سرکوب انها کهبا نفوض مستقیم روحانیت شیعه انجام شد پیروان باب سیاست زندگی در سایه راپیش گرفتن و در زیر چتر شیعه بودن مانند قارچ در تمام سطوح اجتماعی کشورپخش شدن در ظاهر انها از فعالیت های مذهبی و تبلیغی محروم هستند اما در خفاستاد تبلیغاتی انها بسیار فعال است بخصوص در این 20 سال اخیر.

یکی ازمواردی که با جدیت بوسیله انها دنبال میشود و هزینه زیادی هم در این راهصرف میکنن، معدوم کردن و خرید و جمع اوری هرگونه کتابی است که در انتقاد بازیر سوال بردن انها نوشته میشود بطوری که من خود شاهد یک مورد از ان بودمکه چگونه دو دختر بهائی تمام 12 جلد موجود از یک کتاب را که در انتقاد ازبهائیان نوشته شده بود از کتاب فروشی بین الملل اهواز یکجا خریدن ، من ایننکته را بفروشنده گوش زد کردم و ایشان هم سخن مرا تائید کردن و گفتن که اینکار جدید نیست و مدتهاست که متناوبا" انجام میشود!!!

حضور خزنده بهائیان را تقریبا" در تمام ادارات دولتی و سطوح مدیریتی کشورمیتوان شاهد بود بر عکس تصور عامه مردم انها در پس پرده از قدرت زیادیبرخوردار هستند و متاسفانه بیشترین ضرر را به جامعه زرتشتیان وارد میکنند.

به قلم فرید شولیزاده

اطلاعات اضافی