به ما بپیوندید                 

فرتورهای ( عکسهای ) ترکیبی زرتشتی از AF

برگه فرتورهای زرتشتی از ا ف :               http://dinebehi.com/dl/fartur/af

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

گاتها و اوستا Gatha and Avesta

 

برگه فرتورهایی از گات ها و اوستا:      http://dinebehi.com/dl/fartur/gatha

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

اشو زرتشت اسپنتمان Ashou Zartosht

برگه فرتورهایی از اشو زرتشت اسپنتمان :   http://dinebehi.com/dl/fartur/zartosht

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:            http://www.flickr.com/people/dinebehi

آتش و آتشکده Fire and Fire Temple

فرتورهایی از آتش و آتشکده :               http://dinebehi.com/dl/fartur/fire

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

فروهر Fravahar

برگه فرتورهایی از فروهر:               http://dinebehi.com/dl/fartur/fravahar

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

 

اطلاعات اضافی