نیایش ها در دین بهی

  

اشم وهو

یتا اهو

گاتاها- چند بند نمونه

نماز های پنج گانه -----------------------------------------

هاون – گاه بامدادی

رپیتوین- گاه نیمروزی

ازیرین – گاه پسین

ائیوی سروترم – گاه شبانه

اوشهین – پگاه

--------------------------------------------------------------

کم نا مزدا

اهمائی رئشچه

اوستای کشتی

آ اَئیریِه ما ایشیوُ

نیایش تندرستی

نیایش آتش (کوتاه)

نیایش چهار سوی (گیتی)

نیایش زندگی

نیایش نمونه ۱

نیایش نمونه ۲

××  این بخش به طور کامل توسط موبد کامران جمشیدی تهیه شده استو از وب سایت شخصی ایشان برداشت شده است  ××

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

××  نیایش های زیر از سایت شخصی موبد کورش نیکنام برگرفته شده اند  ××

اوستای سروش واژ

اوستای برساد

اوستای خورشید نیایش

اوستای اردیبهشت یشت با نوای تار

سرود مهر نیایش

اوستای سروش یشت شب

اندرزنامه و اوستای گواه گیری

اوستای یادبود در گذشتگان