نیایش های بایسته

 

نیایش های بایسته ، این نیایشها را میتوانید از همین بخش دریافت کنید :   دریافت نیایش های بایسته

 

این مجموعه شامل نیایش های :

 

اشم وهو

(  اشم وهو  - فرتور MP3– Video)

 

 

یتا اهو

(  یتا اهو  - فرتور - MP3– Video)

 

 

اوستای کشتی بستن

(  اوستای کشتی  - فرتور - MP3 – Video )

 

 

برساد

(    - فرتور - MP3– Video)

 

 

پیمان دین

(    - فرتور - MP3– Video)

 

ستایش یکتا خدا

(    - فرتور - MP3– Video)

 

 

سروش واژ

(    - فرتور - MP3– Video)

 

 

تندرستی

(  نیایش تندرستی  - فرتور - MP3– Video)

 

 

ویسپه

(    - فرتور - MP3– Video)

 

 

101 نام خداوند

(  101 نام آفريدگار برگرفته از اوستای پاك  - فرتور - MP3– Video)