گاتها و اوستا Gatha and Avesta

گاتها و اوستا Gatha and Avesta

 

برگه فرتورهایی از گات ها و اوستا:      http://dinebehi.com/dl/fartur/gatha

برگه فرتورهای دین بهی در فلیکر:   http://www.flickr.com/people/dinebehi

Please follow and like us: