زرتشت نامی که مردم میشناسند و نمیشناسند

 

زرتشت گزارشی مردمی از خیابانی به نام

زرتشت نامی که مردم  میشناسند و نمیشناسند

نوشتار چیستا پا کسرشت
خیابان زرتشت! خیابان زرتشت! تاکسی زردرنگی جلوی پایم ترمز زد. سوار شدم. داشتم به این م یاندیشیدم که نخستین پرسشم را از راننده بپرسم که مرا به این خیابان م یرساند.
» هنگامی که پرسیدم درباره دربار هی زرتشت چه میدانید؟ « آقای  راننده نگاهی از سر کنجکاوی به من کرد و پس از چند ثانیه سکوت گفت ». میگن پیامبر زرتشت یهاست
دیدگاهتان درباره اندیشه ی زرتشت چیست؟ پاسخی نداد و با تکان دادن سر به من فهماند که درباره ی این پرسش آگاهی ندارد.
از تاکسی پیاده شدم و گام به درون خیابان گذاشتم. نخستین کسی که سر راهم سبز شد کسی بود که جام هی سفید بلندی بر تن داشت.
گمان بردم که از بیمارستان مهر بیرون آمده و شاید دکتر باشد. به پرسشم ای نگونه پاسخ داد: زرتشت پیامبر ایرانیان باستان است که با خود اندیش هی نیکی به ارمغان آورده و پیامش اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است . همواره از شنیدن نام وی حس خوبی داشته ام.  
به راهم ادامه دادم، چند دختر نوجوان، شادمان در پیاده رو راه می رفتند.
هنگامی که پرسیدم دربار هی زرتشت چه م یدانید؟ با شگفتی پاسخ دادند که این را باید از مسیحی ها بپرسید ! گفتم زرتشت را از مسیحی ها بپرسم؟ و با » نه! نه! از زرتشتی ها « : خندیدند و گفتند هیاهویی از سر شیطنت که از جنس سن و سال شان است از من دور شدند.
راهم را ادامه میدهم، میو ه فروشی را میبینم که نام زرتشت را برای فروشگاه خود برگزیده است. از یکی از صندوق داران درباره ی زرتشت میپرسم؛ با خوشنودی و برق شادی که میتوان در چشمانش دید، میگوید: زرتشت نام پیامبر ایران باستان است و کردار نیک، گفتار نیک و اندیشه نیک، اندیشه ی این بزر گمرد است.  وی سپس ادامه میدهد : با شنیدن نام زرتشت احساس غرور م یکنم و به کشورم، ایران می بالم. در پاسخ به این پرسش که چرا نام فروشگاه را زرتشت گذاشتید، گفت: شاید صاحب فروشگاه از این که نام خیابان زرتشت است این نام را برگزیده تا نگاه مردم و عابران را به سوی خود بکشاند.
دختری جوان از درون یکی از کوچه ها وارد خیابان زرتشت میشود. گام هایم را تندتر م یکنم تا به او برسم. از دور میپرسم ببخشید نام این خیابان چیست؟ فوری پاسخ میدهد: زرتشت . سپس از او هم همان پرسش را جویا میشوم و او با این که میگوید بسیار دیرش شده اما می ایستد و به پرس شهایم اینگونه پاسخ م یدهد: زرتشت نخستین پیام آور صلح است که یکتاپرستی را ترویج داده است.  پیامش اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است و اهورامزدا همواره یادآور این موضوع است که ایرانیان از دیرباز یکتاپرست بودند. آتش نماد پاکی و روشنی بوده که نزد ایرانیان همیشه مقدس است و کتاب زرتشتی ها اوستا نام دارد.
به راهم ادامه میدهم، مردی جوان که به گمانم ورزشکار می آید در برابر دیدگانم سبز میشود.  وی میگوید که کوهنوردی حرفه ای است و با گشاده رویی به پرسشم پاسخ م یدهد؛ با افتخار زرتشت را پیامبر ایران میداند. از اندیشه ی زرتشت و گفتار نیک، کردار نیک و اندیشه نیک میگوید. از کتاب اوستا نام میبرد و از بندهای ارزشمند گاتهای زرتشت سخن میگوید. آشکار است که آگاهی خوبی درباره ی دین زرتشتی دارد.
وی که سرپرست باشگاه کو هنوردی و طبیع تگردی توچال است، میگوید: ما گروهی داریم که به مناسب تهای گوناگون و جش نهای ملی مانند جشن مهرگان، سده و تیرگان چکاد):قله(ها را به پاس این جشنهای ایرانیان صعود میکنیم.
همواره نام پارچه فروشی زرتشت را در این خیابان به یاد دارم. عزم خود را جزم میکنم که از مسوول این فروشگاه نیز در این باره پرسش هایی را جویا شوم اما دست فروشی که در خیابان نشسته و بساطش را پهن کرده است، ذهنم را به خود درگیر میکند. با شک و گمان پرسشم را با او در میان میگذارم. با خوشنودی پاسخ میدهد که با شنیدن نام زرتشت به یاد راستی می افتد و بر این باور است که راه در جهان یکی است و آن هم راه راستی است. سپس می گوید اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک نیز پیام اصلی دین زرتشتی است. احساس میکنم دیگر نیازی به طرح این پرسش با دیگر افراد ندارم، زیرا پاسخم را با آگاهی هایی گرفته ام که مردم از هر جنس و اندیشه ای در اختیارم گذاشتند. با غروری که از سر میهن دوستی است راهم را پی می گیرم و به خود میبالم در کشوری زندگی میکنم که زرتشت، پیامبر بزرگ آریایی از آن سربرآورده است؛ ایرانی که تاریخ بسیار درخشانی دارد و ابرمردی که پیام اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیکش در اندیشه ی هر ایرانی جای گرفته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *