اَشِم  وُهو

بازگشت

            آتشکده آنلاین دین بهی

صفحه نخست

Ašem vohu

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی… اوشْتا . اَستی…
اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم…
 

Persian :

اشویی بهترین نیکی است. خرسندی است.
خرسندی راستین ازآن کسی است که راستی را   برای بهترین راستی بخواهد.

 

           اندیشه نیک Good Thoughts

    گفتار نیک                  کردار نیک

Good Words      Good deeds

 

 

 

Avestan :

Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…
Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem…

English :

Holiness (Asha) is the best of all good: it is also happiness. Happy the man who is holy with perfect holiness!

Deutsch :

'Asha ist das beste Gut' , 'nach Wunsch wird es, nach Wunsch uns' , 'das Asha [Recht] für das beste Asha (Gerechtigkeit)'

نیایش اشم وهو Ašem vohu

 

هاون گاه (بامدادی)Hāvan gāh

 

نیایش یتا اهو Yaθā ahu

 

رپیتوین گاه (نیمروزی)Rapitvin gāh

 

آتش نیایش atash

 

ازیرین گاه (پسین)Uzirin gāh

 

نیایش تندرستی tandorosti

 

ائیوی سروترم(شبانه)Aiwisruθrem gāh

 

نیایش کم نامزدا Kem nā Mazdā

 

اوشهین (پگاه)Ušahin gāh

 

نیایش چهار سوی (گیتی)  4su

 

اوستای کشتی Avestaye Košti

 

نیایش زندگی zendegi

اهمائی رئشچه Ahmāi Raešča

Voice of Fire پخش آوای آتش    

بازگشت      آتشکده آنلاین ، دین بهی دات کام (c)  نیایشها با صدای موبد کامران جمشیدی