نیایش نمونه ۲

نیایش نمونه ۲

ای مزدا اهورا، ای خداوند جان و خرد، ای هستی بخش و هستی بان

با نام تو آغاز می کنیم، زیرا می دانیم که هستی ما ز هستی توست، و هستی توست هستی همگان، که خرد ما از خرد توست و خرد توست خرد همگان.

پروردگارا، خواهانیم که فروزه هایت، آن گسترش یابندگان و گسترش دهندگان جاویدت، آن امشاسپندان پرفروغت، که فروهر و دانۀ آنها در هستی و خرد همۀ ما کاشته شده است، بار بگیرند و ببالند و بپرورند و بگسترند و ما را با خود ببارانند و ببالانند و بپرورند و بگسترند. این را نیز می دانیم که باراندن و بالاندن و پروردن و گستردن آنها به دست خود ماست.

آری این خود ما هستیم که باید آن دانه ها را خوراک شایسته بخورانیم و آب پاک بنوشانیم و نور بسنده بتابانیم.

این خود ما هستیم که می توانیم با گزینش های راست و درست و اشایی در زندگانی، بر پایۀ اندیشه نیک وهومنی و با منش نیک، خشترا و سازنده و نیک کردار گردیم و برای آبادی و بهسازی خود و همبود و جهان خشت بر خشت نهیم و شهریاران گردیم. زیرا می دانیم که همانگونه که مادر زمین ما را آرمیتی وار و مهربانانه دربر گرفته و به هم پیوند داده، نیروی مهر پیوندگار جان و جهان نیز تار و پود ما را در هم تنیده است. و ما این رشته های مهر را در خویشتن خویش درمی یابیم و خود را بدانان آویخته به هم پیوند می زنیم. زیرا بدینگونه است که خود را و زندگانی را می توانیم همواره جوان سازیم و نو به نو گردانیم و تازه سازیم، در راه رسایی و تکامل معنوی خویش گام برداریم و شادی را همگانی سازیم.

بدینگونه نیرو می یابیم تا تاریکی های زندگانی را آگاهانه، جسورانه و امیدوارانه به روشنایی ها پیوند بزنیم، از ناآگاهی ها که سازندۀ تاریکی هایمان هستند بیاموزیم، بگذریم و پلی به فرداهای روشن بزنیم. و این شایستۀ ارجگزاری و جشن گیری است. با نیروی شادمانی راستین و از درون برخاسته، هم درون و هم برون را جشنگاه سازیم تا بهشت را همینجا برپا سازیم.

یادمان باشد که تنها یک جهان است و آن جهان همۀ ماست و تنها یک راه است و آن راستی است. و آنکه همۀ راستان و نیکان جهان باید دست به دست هم دهند و نیروهای سازنده را هم راستا گردانند تا جهان نیک و آباد گردد. برای به کردار درآوردن این آرمان، از خود و خویشتن آغاز کنیم و سپس دستان هم آرمان خود را گرفته و آوای همازوری سر دهیم.

همازور بیم                        همازور هما اشو بیم


————————————————————–

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

nemune 2

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

نیایش نمونه ۱

نیایش نمونه ۱

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اهورامزدا، آفریدگار هستی بخشِ اَبردانایِ روشنایی افزایِ توانا را. آفریدگاری که بزرگترین، بهترین، زیباترین، خردمندترین و بهسازترین است.آفریدگاری که از راه برترین راستی و بیشترین آگاهی و دانایی و با شادی افزاییِ بسیار، ما را آفرید و به پیکر درآورد و پرورانید و اندیشه بخشانید.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اندیشه و خرد نیک و راستی و پاکیِ بهترین و خویشتنداری و پاکیِ دل و آرامش افزاینده و رسایی پایدار را.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم جهانِ تن و جهان روان، آتش هستی بخش فروزان و مهر پیوندگار جان و جهان را.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم این گاه خوش ( بامدادی – نیمروزی-شامگاهی) را. و تو ای آفریدگار دل و جان، این گاه را بر ما خوش و فرخنده و شادمان گردان. اندیشه ی نیک، گفتار نیک، کردار نیک به ما ببخشای.اهریمن خشم و دروغ و ترس و کین و رشک و آز و خودبینی را در ما نابود ساز و رامش و خرسندی و سرافرازی به ما ارزانی دار.خانه ی ما را روشن، شهر ما را خرم، سرزمین را آبادان و کانون دوستی جهانی را برقرار ساز. خداوندا همه ی خوبی های مادی و مینوی را به ما ببخشای و ما را از دوزخ پریشانی و پراکندگی و خواری و درماندگی برهان.خداوندا ما را تندرست و توانا و توانگر دار و روزی شایسته به ما ارزانی دار. رای ما را استوار، خرد ما را افزون و بینش ما را درست گردان.ما را در پیکار با دروغ و پیروی از راستی و یاوری به مردم و دادگری پیروزی ده.درود بر راستی که بهترین فروزه هاست. درود بر همه ی راستان و نیکان جهان.ایدون باد. ایدون ترج باد. اشم وهو (۱)
————————————————————————
بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی
nemune 1

برگرفته از 
http://mobedjamshidi.com
Please follow and like us:

نیایش زندگی

نیایش زندگی

اشم وهو (١) نِمُو . اهورایی. مزدایی… (۳ بار)

نِمُو . هوَرِخشَ اِتایی . اَ اور وَت . اَسپایی…

نِمُو . آبیو. دُوییت . رابیُو. یاو. اَهورَهِ . مزداو…

نِمُو. گَیِهِه. نِمُو. زَرَتوشترَهِه. سپیتامَهِ. اََشَ اُنو. فرَوَشِ اِنِمِم.

ویسپَ یاو. اَشه اُنوستوُییش. هَیی تیایی چَ . بَوان یی تیاییچَ. بوش یِئین تیاییچَ… اشم وهو (١)

Ašem Vohu (1)

Nemo Ahurāyi Mazdāyi… (۳)

Nemo hvarexša-etāyi aurvat aspāyi. Nemo ābyo doit rābyo yāo Ahurahe Mazdāo.

Nemo gayehe nemo Zaraθuštrahe spitāmahe ašonu fravaše-enemem vispayāo ašaonustoyiš hayityāiča bavānyi-tyāyiča bušyein-tyāyiča.

Ašem Vohu (1)

درود بر اهورامزدا

درود بر خورشید تند تاز

درود بر خورشید و ماه که دو فروغ مزدایند

درود بر زمین و زندگی

درود بر فروهر پاک اشو زرتشت

و همۀ آفرینش های پاک که بودند

و هستند و خواهند بود.

———————————————-

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

zendegi

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

نیایش تندرستی

نیایش تندرستی

نیایش تندرستی

اورمزد پناه باد . دیر زیوشنی شاد باد . یتا اهو وئیریو (١)

تندرستی دیرزیوشنی اواید خره ننگهد اشویه دار.

آفریدگار مِینوان و گیتیان و امشاسْپندان، مْیَزد روشن هَما برساد .

این دودمان شاد باد . آفرین باد همه ی اندر کسان را . زرتشتی دین شاد باد .

ایدون باد . خواهان باد . اورمزد خدا را . همه ی انجمن را . دین زراتشتی را . همه ی بهدینان را .

تندرستی نیکنامی، تندرستی زندگانی، تندرستی فراخ روزی، تندرستی شادی و رامِشنی، تندرستی تن ……

با …… زندگانی دراز باد.

دیر بِدار . شاد بدار . تندرست بدار . ایدون بدار . برسر ارزانیان بدار . سالهای بسیار . روزهای بیشمار . جاوید و پاینده بدار . سد هزاران هزار آفرین باد . سال خجسته باد . روز فرخ باد . ماه فرخنده باد . چندین سال، چندین روز، چندین ماه، بسیار سال ارزانی دار.

یزشن و نیایش، رادی و زور و برشنَه اشوئی دار . اور هما کار و کرفه ها تندرستی باد، رادی باد، نیکی باد، خوبی باد، ایدون باد، ایدون ترج باد.

په اورمزد و امشاسپندان کامه باد.

اشونه . اشم وهو (١)

——————————————–

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

tandorosti

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

نیایش آتش

نیایش آتش (کوتاه)

نیایش آتش

نِمَ. سِ. تِه. آتَرش. مزداوُ. اَهورَهِ. هوذاوُ. مَزیشتَ. یَزَتَ…

خشنَئوترَ. اهورَهِ. مزداوُ … اشم وهو (١)

فرَوَرانِه. مَزدَیَسنوُ. زَرَتوشتریش. ویدَئِوُ. اَهورَ. تکَئِشوُ…

تَوَ. آتَرش. پوترَ. اهورَهِ .مَزداوُ… خشنَئوترَ. یَسنائیچَ. وَهمائیچَ. خشنَئوترائیچَ. فرَسَستَ یَئِچَ… اشم وهو (١)

Nema se te ātarš mazdå ahurahe huźå mazišta yazata,
xšnaoθra ahurahe mazdå ašem vohu….

fravarāne mazdayasno zaraθuštriš vidaevo ahura-tkaešo,

Tava ātarš puθra ahurahe mazdå. xšnaoθra yasnāiča vahmāiča xšnaoθrāiča frasastayaêča… ašem vohu….

درود بر تو ای آتش

ای برترین آفریدۀ سزاوار ستایش اهورا مزدا

به خشنودی اهورا مزدا

بر می گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم.

به تو ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! خشنودی

و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد

————————————————–

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Atash

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

رپیتوین- گاه نیمروزی

رپیتوین- گاه نیمروزی

گاه رَپیتـویـن

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

رَپیت وینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

فْرادَت . فْشَوِه . زَنتومائیچه –   اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

رَپیتْوینِم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده

اَهونَوَئیتیم .گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اوشْتَوَئیتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

سْپِنتامَئینیوم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وُهو خْشَترام . گاتام . اَشَئونیم اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وَهیشتو ایشتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

Rapitvin gāh

(from noon to 3 P.M. )

 

Xšnaoθra.Ahurahe.MazdåAšem vohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo…

Rapitvināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Frādat.fšave.zantumāiča-ašaone .ašahe .raθveYasnāiča .vahmāiča. xšnaoθrāiča. frasasta ya eča

Rapitvinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaid.

Ahunavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Uštavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Spenta mainyum.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vohu xšatrām.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vahištu ištim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide…

Ašem . vohu . (1)

گاه نیمروزی

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم .

به هنگام رپیتوین، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود به همه مردم شهر و شهردار نیک و مردم نوازی که در راه اشویی پیشگام بوده،   برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

این نماز نیمروز، نماز راستی و درستی را بزرگ می داریم.

در این نماز بزرگ می داریم گاتاهای پاک را  اهنود، اشتود ، سپنتمد، وهوخشتر   و  وهیشتوایشت را

————————————————

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Rapitwin

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

اوشهین – پگاه

اوشهین – پگاه

گاه اوشَهین

(هنگام سر زدن خورشید) 

 

خْشْنَئوتْرَ .  اَهورَه .ِ  مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو .  زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ . اَهورَ  تْـکَئِشوُ 

اوشَهی نائی . اَشَئونِ . اَشَهِ رَتْوِه – یَسنائیچَه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچَه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

بِرِجیایی . نْمانیائیچه . اَشَئونِه . اَشَهِ . رَتوه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

اوشَهینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمَئیدِه اوشام . سْریرِم . یَزَمَئیدِه

اَهورِم . مَزدام . اَشَئونِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده

وُهو . مَنو . یَزَمئیده اَشِم . وَهیشتِم . یَزَمئیده

خْشَتْرِم . وَئیریم.یَزَمئیده سْپِنْتام . وَنگوهیم . آرْمَئیتیم . یَزَمئیده

بِرِجیم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده بِرِجَهِ . وَنگهِئوش . اَشَهِ .  بِرِجَهِ . دَئِنَیاو . وَنگهویاو . مازدَیَسنوئیشاَشم . وُهو (١)

 

Ušahin gāh

(at sunrise)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå Ašemvohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo …

Ušahināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

Bere jyāi.nmāniā iča.ašaone.ašahe.raθve- Yasnāiča .vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Ušahinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Ušām.srirām.yazamaide 

Ahurem.Mazdām.ašaunem.ašahe.ratum. yazamaide 

 

Vohu.manu.yazamaide Ašem.vahištem. yazamaide Xšatrem.vairim.yazamaideSpentām.vanguhim.ārmaitim.yazamaide

Berejim.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide Berejahe. vangheuš. ašahe. berejahe. daenayāw. vanghoyå.māzdayasnoiš .

Ašem.vohu (1)

پگاه

(هنگام سر زدن خورشید) 

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام سپیده دم، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

برای اهل خانه آرزوی همه نیکی ها را دارم تا زندگی را جشن بگیرند و خشنود باشند. درود بر  سپیده دم روشن و زیبا. می پرستم اهورامزدا، سرچشمه ی پاکی و راستی را و گرامی می داریم بهمن، منش نیک و خرد جشن ساز را- اردیبهشت ، بهترین راستی و درستی را – شهریور،  شهریاری آبادکننده و خویشتن داری را- سپنتاآرمیتی نیک ، آرامش افزاینده ومهر و فروتنی را.

این نماز را که برای فراوانی و برکت خانه است ارج می گذاریم.

افزون باد راستی و درستی و گسترده باد دین بهی مزداپرستی.

—————————————-

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ushahin

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

اوستای کشتی

اوستای کشتی

اوستــای کشتــی Avestaye Košti

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَهِ . مَزداو 

هومَتَ . هوخْتَ . هْوَرْشْتَ . یَزَمئیده 

مَنِشنی و گُوِشنی و کُنِشنی، تنی و روانی، گیتی و مینو، اَژِشِ همَه گونه وَناهی اَواخش و پشیمان، فِه پَتِت هُم…  شکسته اهریمن باد (٣ بار)

رَزِشتیا . چیسْتیا . مَزدَه داتیا . اَشَئوُنیا . دَئِنَیاو . وَنْگْهوُیا . مازْدَیَسنوایش

اَت . وِ . سْتَئوتا . اَئوجائی . مَزدا . اَنْگْهاچا .

یَوَت . اَشا . تَواچا . ایسائی چا .

داتا . اَنْگهِه اوش . اَرِدَت . وُهو . مَنَنگْها .

هَیی تیا . وَرْشْتام . هْیَت . وَسْنا . فْرَشوُتِمِم 

سْتَئومی . اَشِم  اَشم وُهو (١)

یتا . اَهو . وَئیریوُ . (٢ بار) اشم . وهو . (١)

مَزْدَیَسْنو . اَهمی .

مَزدَیَسنو . زَرَتوشْتریش . فْرَوَرانهِ . آستوتَسًچا . فْرَوَرِتَسْچا 

آستویِه . هومَتِم . مَنوُ .

آستویه . هوخْتِم . وَچوُ .

آستویه . هْوَرْشْتِم . شْیَئوُتَنِم .

آستویه . دَئِنام . وَنْگوهیم . مازْدَیَسنیم 

فْرَسپایَئوُ . خِذْرام . نیذاسْنِئی . تیشِم . خَئِت وَدَتام . اَشَئوُنیم

یاهایی . تینامْچا . بوشْ یِه ئین . تینامْچا .

مَزیشْتاچا.وَهیشْتاچا.سًرَئِشتاچا.یا.آهوئیریش.زَرَتوشْتْریش 

اهورائی . مَزدائی . ویسْپا . وُهو . چینَهمی 

اَئِشا . اَستی . دَئِنَیاو . مازدَیَسنوُئیش . آستو ایتیش 

جَسَ . مِ . اَوَنْگْهِه . مَزدا  (٣)

اَشِم . وُهو (١)

هَمازور بیم.هَما زورِ هَما اشو بیم.هما زورِ ویشْ کرفِه بیم.هم کرفه کِرفِه کاران بیم.دور از وَناه و وَناه کاران بیم.هم کِرفِه بَستِه کُشتیان و نیکان و وَهانِ هفت کشور زمین بیم  اَتَـه جَمْیاتْ یَـتَه آفْـرینامی اشم وهو(١)

پیروز باد خَروهِ اَویژَه وَهدینِ مازدَیَسنان (٣) اشم وهو (١)

پِه اورمزد و امشاسپندان کامه باد.ایدون باد.ایدون ترج باد.اشم وهو (١)

————————————————————————————-

به خشنودی اهورامزدا

اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک را می ستایم.

از هر دروغ و ناشایستی که از اندیشه و گفتار و کردار من، از تن و روان من و در گیتی و مینوی من سر زده، پشیمانم و باز می گردم.

شکسته باد دروغ و بداندیشی (٣ بار)

راست ترین دانش مزداداده دین نیک و پاک مزدیسنی است.

ای برترین خرد، من ستایشگر تو بوده و تا   توان دارم به تو پیوسته خواهم بود

و همواره نیک منشی را خواهانم تا  کارهایم راست و درست باشند

زیرا این  راستکرداری است

که جهان را همواره نو کرده و به پیش می برد.

می­ستایم راستی را . اشم وهو (١)

یتا اهو (٢)                                                                                                                                                اشم وهو (١)

مزدا پرستم

برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم  با ستایش ها و باورها

اندیشه نیک را می ستایم گفتار نیک را می ستایم

کردار نیک را می ستایم.   دین بهی مزداپرستی را می ستایم

که آزادی و آزادگی می بخشد  ، جنگ افزار را کنار می نهد،

و انسان را با خویشتن و سامان جهان زنده یگانه می سازد.

که (برای من) از دین هایی که هستند و خواهند بود

برترین و بهترین و زیباترین است

که اهورایی است و زرتشتی

اهورامزدا، خدای دانا را بنیان همه نیکی ها می دانم

این است ستایش دین مزداپرستی

بیا به یاری من ای اهورامزدا (٣ بار) اشِم . وُهو . (١)

بشود که همگی هم پیوند باشیم. با همه اشوان و نیکان هم پیوند باشیم.

در انجام دادن کار نیک هم پیوند باشیم. با نیکوکاران در کردن کار نیک همگام باشیم. از کارهای ناپسند و نادرست دوری جوییم و با همه بسته کشتیان و خوبان همه سرزمین ها همگام باشیم.

چنین باد که ما خواهانیم.    اشم وهو (١)

پیروز باد دین نیک و با شکوه مزدیسنی (٣) . اشم وهو (١)

به کام اورمزد و امشاسپندان باشد. چنین باد. چنین تر باد.  اشم وهو (١)

————————————————————————————–

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå

Humata.huxta.hvaršta.yazamaide…

Manešni o govešni o konešni, tani o ravāni, giti o meyno, ažeše hama guna vanāhi, avāxš o pašimān, fe patet hom… Šekaste ahriman bād. (3)

Razeštyā.čistiā.Mazda dātyā.ašaonyā.daenayå. vanghoyā.Māzda yasnoiš…

At.ve.staotā.aojāi.Mazdā.anghāčā.

yavat.ašā.tavāčā.isāyi čā.

Dātā.angheuš.aredat.vohu.mananghā.

haiθyā.varštām.hyat.vasnā.frašotemem …

Staomi.ašem... Ašem.vohu... (1)

Yaθā . ahu (2) Ašem . vohu (1)

Mazda.yasnu.ahmi.

Mazda.yasnu.Zaraθuštriš.fravarāne.āstutasčā. fravaretasčā …

Āstuye.humatem.mano.

Āstuye.huxtem.vačo.

Āstuye.hvarštem.šyaotanem.

Āstuye.daenām.vanguhim.māzdayasnim.

Fraspāyao.xezrām.nizāsnai.tišem.xaeθva.datām. Ašaonim.

Yāhāi.tināmčā.buš yein.tināmčā.

Mazištāčā.vahištāčā.sraeštāčā.yā.āhuiriš . Zaraθuštriš …

Ahurāi . Mazdāi . vispā . vohu . činahmi …

Aešā . asti . daenayāo . Māzda yasnoiš . āstu itiš .

Jasa.me.avanghe.Mazdā…(۳) Ašem.vohu.

Hamā zur bim . hamā zure hamā ašu bim . hamā zure viš kerfe bim . ham kerfeye kerfe kārān bim . dur az vanāh o vanāh kārān bim . ham kerfeye . baste koštiān o nikān o vahāne haft kešvar zamin bim …Ata jamyāt yata āfrināmi.

Ašem . vohu (1)

Pirouz bād xaruhe avija vahdine māzdayasnān (3)

Ašem . vohu (1)

Pe Ourmazd o amšāspandān kāme bād.

Eydoun bād. Eydoun taraj bād.

Ašem . vohu (1)

———————————————————————————

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Avestâye Koshti-Avestâ-shemorde

Avestâye Koshti-Avestâ-Soroude

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

اهمائی رئشچه

اهمائی رئشچه

اَهمائـی رَئـِشـچَه

(این نیایش برای باز کردن کشتی از کمر بکار می آید)

اَهمائی . رَئِشچَه . خْوَرِه نَسْچَه .

اَهمائی . تَنْوُ . دْرْوَ تاتِم .

اَهمائی . تَنْوُ . وَزْدْ وَرِ .

اَهمائی . تَنْوُ . وِرِتْرِم .

اَهمائی . ایشتیم . پُئوروش . خاتْرام .

اَهمائی . آسْنام چیتْ . فْرَزَئین تیم .

اَهمائی . دَرِغام . دَرِغُ . جیتیم .

اَهمائی . وَهیشْتِم . اَهوم . اَشَئوُنام . رَئوُچَنْگْهِم . ویسْپُ خاتْرِم 

اَشم . وهو . (١)

 

Ahmāi Raešča

Ahmāi . raes ča. Xvare nasča .

Ahmāi . tanvo . drva tātem .

Ahmāi . tanvo . vazdvare .

Ahmāi . tanvo . vereθrem .

Ahmāi . ištim . pouroš . xāθrām .

Ahmāi . āsnām čit . frazaintim .

Ahmāi . dareghām . daregho . jitim .

Ahmāi . vahištem . ahum . ašaonām .     rao čanghem . vispo xāθrem …

Ašem vohu . (1)

(آنکه اهورامزدا را پرستش می کند)

برای او شکوه و فر باد

برای او درستی تن باد

برای او پایداری تن باد

برای او پیروزی تن باد

خواستش پر از خرسندی باد

فرزندانش فرزانه باد

زندگانیش دراز باد

هستی اش بهترین و از آن راستکاران،

روشن و پر از خرسندی باد

————————————————-

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ahmai raeshca

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

Please follow and like us:

اشم وهو

اشم وهو

اَشِـم  وُهـو Ašem vohu

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی

اوشْتا . اَستی

اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم

Ašem . vohu . vahištem . asti Uštā . asti

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem

اشویی بهترین نیکی است. خرسندی است.

خرسندی راستین ازآن کسی است که راستی را   برای بهترین راستی بخواهد.

—————-

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ashem Vohu

Ashem Vohu-âheste

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.comPlease follow and like us: