دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

نیایش های اوستایی ، موبد کورش نیکنام

 
 


اوستای سروش واژ :

اوستای کشتی :اوستای برساد :اوستای گاه هاون :اوستای گاه رپیتون :اوستای گاه ازیرن :اوستای گاه ائیوی سروترم :اوستای گاه اشهن :اوستای خورشید نیایش :اوستای آتش نیایش :اوستای اردیبهشت یشت با نوای تار :سرود مهر نیایش :اوستای سروش یشت شب :اندرزنامه و اوستای گواه گیری :اوستای یادبود در گذشتگان :

 

 
           
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی