تبديل تاريخ خورشیدی به ميلادی (و ميلادی به خورشیدی)

راه در جهان یکی است و آن راستی است.   اندیشه نیک    گفتار نیک    کردار نیک

     بازگشت  -  فرمول شمارش گاهشمارها به یکدیگر                                                                                                           

 
تاریخ ورودی
 
سال :
ماه :
روز :
 
gg