دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

سرایش گاثاهای پاک با آوای هیربد بزرگ «رامیار کارنجیا» (هیربد پارسی)  

         
 

 
         
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی