به ما بپیوندید                 

ائیوی سروترم – گاه شبانه

گاه اَئیـوی سـْروتـْرِم

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهور-َ تْـکَئِشوُ

اَئیوی سْروترِمائی . اَئیبی گَیائی. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

فرادَت . ویسپام . هوجیائی تِه اِ . زَرَتوشْتْرُ تِه مائیچه. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

اَئیوی سْروتْریمِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اَئیبی گائیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

تْوام . آتْرِم . اَهورَهِ . مَزداو . پوتْرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

فْرادَت . ویسپام . هوجیائیتیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده.

زَرَتوشْـتْـرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

مانْـتْـرِم . سْـپِـنْـتِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

Aiwi-sruθrem gāh

(from dusk to midnight)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.MazdåAšemvohu Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo 

Aiwi sruθremāi.aibi gayāi-ašaone.ašahe.raθve – Yasnāiča.vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Frādat.vispām.hujyāi te e.Zaraθuštro temā iča.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča. xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

Aivisruθrimem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaide… Aibigāim. ašavanem. ašahe. ratum. yazamaide 

Tvām.ātrem.Ahurahe.Mazdāw.puθrem. ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Frādat.vispām.hujyāitim.ašavanem.ašahe. ratum.yazamaide

Zaraθuštrem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaide

Mānθrem.spentem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaideAšem . vohu . (1)

گاه شبانه

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ائیوی سروترم، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  بر  همه نیکان و وهان جهان و پیشوای دینی نیک و پارسا یی که در راه اشویی پیشگام باشند. همه شادمانی های زندگانی برای آنا ن باد تااز زندگی پرستاری کرده و  به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پاک شب، نماز راستی و درستی را . گرامی می داریم شادمانی های زندگی را.

ارج می گذاریم تر، ای آتش، ای پرتو اهورامزداو سپاس داریم همه خوبی های زندگی را. می ستاییم اشو زرتشت و مانتراهای پاک او را.

------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Aiwi srutrem

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی