به ما بپیوندید                 

اهمائی رئشچه

اَهمائـی رَئـِشـچَه

(این نیایش برای باز کردن کشتی از کمر بکار می آید)

اَهمائی . رَئِشچَه . خْوَرِه نَسْچَه .

اَهمائی . تَنْوُ . دْرْوَ تاتِم .

اَهمائی . تَنْوُ . وَزْدْ وَرِ .

اَهمائی . تَنْوُ . وِرِتْرِم .

اَهمائی . ایشتیم . پُئوروش . خاتْرام .

اَهمائی . آسْنام چیتْ . فْرَزَئین تیم .

اَهمائی . دَرِغام . دَرِغُ . جیتیم .

اَهمائی . وَهیشْتِم . اَهوم . اَشَئوُنام . رَئوُچَنْگْهِم . ویسْپُ خاتْرِم 

اَشم . وهو . (١)

 

Ahmāi Raešča

Ahmāi . raes ča. Xvare nasča .

Ahmāi . tanvo . drva tātem .

Ahmāi . tanvo . vazdvare .

Ahmāi . tanvo . vereθrem .

Ahmāi . ištim . pouroš . xāθrām .

Ahmāi . āsnām čit . frazaintim .

Ahmāi . dareghām . daregho . jitim .

Ahmāi . vahištem . ahum . ašaonām .     rao čanghem . vispo xāθrem …

Ašem vohu . (1)

(آنکه اهورامزدا را پرستش می کند)

برای او شکوه و فر باد

برای او درستی تن باد

برای او پایداری تن باد

برای او پیروزی تن باد

خواستش پر از خرسندی باد

فرزندانش فرزانه باد

زندگانیش دراز باد

هستی اش بهترین و از آن راستکاران،

روشن و پر از خرسندی باد

-------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ahmai raeshca

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی