به ما بپیوندید                 

رپیتوین- گاه نیمروزی

گاه رَپیتـویـن

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو  اَشِم وُهو  (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

رَپیت وینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

فْرادَت . فْشَوِه . زَنتومائیچه -   اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

رَپیتْوینِم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده

اَهونَوَئیتیم .گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اوشْتَوَئیتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

سْپِنتامَئینیوم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وُهو خْشَترام . گاتام . اَشَئونیم اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وَهیشتو ایشتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

Rapitvin gāh

(from noon to 3 P.M. )

 

Xšnaoθra.Ahurahe.MazdåAšem vohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo…

Rapitvināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Frādat.fšave.zantumāiča-ašaone .ašahe .raθveYasnāiča .vahmāiča. xšnaoθrāiča. frasasta ya eča

Rapitvinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaid.

Ahunavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Uštavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Spenta mainyum.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vohu xšatrām.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vahištu ištim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide…

Ašem . vohu . (1)

گاه نیمروزی

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم .

به هنگام رپیتوین، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود به همه مردم شهر و شهردار نیک و مردم نوازی که در راه اشویی پیشگام بوده،   برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

این نماز نیمروز، نماز راستی و درستی را بزرگ می داریم.

در این نماز بزرگ می داریم گاتاهای پاک را  اهنود، اشتود ، سپنتمد، وهوخشتر   و  وهیشتوایشت را

------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Rapitwin

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی