رابطه زن و مرد از نگاه دین زرتشتی

 

در "اندرز نامه بزرگان زرتشتی"درباری زن آمده است:
« زنان را گرامی دارید.
به زنان ستم مکنید.
زندگی را بر زن و فرزند آسان کنید.
اگر زنی را بگریانی سرانجام روزگار گریانت کند.
پیمانت را با زن مشکن تا پیمانت شکسته نشود.
آبروی زن را مریز تا روزگار آبرویت را مریزد.
به خواسته ی زن دست میاز تا خواسته ات به باد نرود.
آشیانه ی زن را به هم مزن تا آشیانه ات ویران نگردد.
زن را میازار تا روزگار آزارت ندهد.
ای مرد با زن به نرمی و خوبی رفتار کن ولی فرمانبر و برده ی زن مشو تا سبک نشوی.
ای زن با مرد در همه ی کارها انبازی کن اما کنیز مرد و بازیچه ی هوس های او مشو.
ای زن خودت را بشناس و بر خود ارج بنه و هرگز برده ی پول و گوهر و شکوه و خودنمایی مشو.
ارج مادر و همسر بودن برای تو بالاترین ارجهاست.
زن سرچشمه ی خوشی و شادی و سازندگی زندگی ست.مردی که به زن خود مهر می ورزد به خداوند و به زیبایی مهر ورزیده است.کسی که بی همسر و جفت زندگی کند گناه کاری است که گناهش جز با زناشویی شسته نشود.
پرشکوه ترین و ارجمند ترین کارها پیوند زناشویی است.زناشویی که با چشم داشت به خواسته و پول و پایگاه باشد پایان خوشی ندارد. پایه ی زناشویی باید تنها بر مهر و زندگانی همسری و زادن فرزند و بار آوردن آن استوار باشد.
فزون تر از تن زن دل و جان و روان او را دریابید و بر آن ارج نهید.
با روسپیگری (فحشا) بستیزید .
زن آبستن را گرامی دارید و میازارید».