به ما بپیوندید                 

نیایش آتش (کوتاه)

نیایش آتش

نِمَ. سِ. تِه. آتَرش. مزداوُ. اَهورَهِ. هوذاوُ. مَزیشتَ. یَزَتَ…

خشنَئوترَ. اهورَهِ. مزداوُ … اشم وهو (١)

فرَوَرانِه. مَزدَیَسنوُ. زَرَتوشتریش. ویدَئِوُ. اَهورَ. تکَئِشوُ…

تَوَ. آتَرش. پوترَ. اهورَهِ .مَزداوُ… خشنَئوترَ. یَسنائیچَ. وَهمائیچَ. خشنَئوترائیچَ. فرَسَستَ یَئِچَ… اشم وهو (١)

Nema se te ātarš mazdå ahurahe huźå mazišta yazata,
xšnaoθra ahurahe mazdå ašem vohu….

fravarāne mazdayasno zaraθuštriš vidaevo ahura-tkaešo,

Tava ātarš puθra ahurahe mazdå. xšnaoθra yasnāiča vahmāiča xšnaoθrāiča frasastayaêča… ašem vohu….

درود بر تو ای آتش

ای برترین آفریدۀ سزاوار ستایش اهورا مزدا

به خشنودی اهورا مزدا

بر می گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم.

به تو ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! خشنودی

و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد

--------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Atash

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی